Ερευνητικά Προγράμματα Πανεπιστημίου Πατρών

Βασικός σκοπός των χρηματοδοτήσεων των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών ήταν η αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών Πανεπιστημίων μέσω της παροχής σπουδών υψηλού επιπέδου, εστιασμένων στην ολοκληρωμένη και διεπιστημονική προσέγγιση και αντιμετώπιση των πολυδιάστατων αναπτυξιακών και κοινωνικών προβλημάτων. Ο παραπάνω στόχος ενισχύθηκε με τις υποτροφίες για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και ολοκληρώθηκε με τις παρούσες κατηγορίες πράξεων για την εν γένει ενδυνάμωση των ερευνητικών ομάδων που ενεργοποιούνται στα Πανεπιστήμια με νέους ή έμπειρους ερευνητές, μεταδιδάκτορες ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές κλπ.


Η ενίσχυση και η αναβάθμισης της έρευνας στα Πανεπιστήμια έδωσε τη δυνατότητα αξιοποίησης των νέων αξιόλογων ερευνητών προκειμένου να συνεχίσουν την έρευνά τους, καθώς και των πιο έμπειρων να μεταδώσουν τη γνώση τους στους νεότερους. Επιδιώχθηκε με τον τρόπο αυτό όχι μόνο η περαιτέρω ενίσχυση της έρευνας αλλά και η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου μέσω της αξιοποίησης των επιστημόνων αυτών και στο εκπαιδευτικό έργο.


Παράλληλα, επιδιώχθηκε η συγκράτηση του ερευνητικού δυναμικού και συνεπώς η απορρόφησή του από τον ερευνητικό ιστό της χώρας με αποτέλεσμα την ανάπτυξη του τελευταίου. Η χώρα βέβαια έχει επωφεληθεί σημαντικά από την κινητικότητα των Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό όπου, ακόμα και σήμερα, καταφεύγει και διαπρέπει σημαντικό μέρος τους και μάλιστα στα καλύτερα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, τα οποία αποτελούν πόλο έλξης ακριβώς επειδή διαθέτουν τις δομές και τα μέσα για την ανάπτυξη της έρευνας. Η ενίσχυση της έρευνας στα Πανεπιστήμια και η ενδυνάμωση του ερευνητικού ιστού της χώρας βελτίωσε σημαντικά και τη δυνατότητα υποδοχής και αξιοποίησης των Ελλήνων ερευνητών που επιστρέφουν από το εξωτερικό, αλλά και την προσέλκυση μεταπτυχιακών φοιτητών και ερευνητών από άλλες χώρες.


Στο βαθμό που η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη συνδέεται πλέον με την ανάπτυξη της Επιστήμης και της Τεχνολογίας γίνεται σαφές ότι η επιστημονική έρευνα αποκτά θεμελιώδη σημασία.


Η ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων στα Πανεπιστήμια, πέρα του βασικού σκοπού που περιγράφηκε παραπάνω έχει και τους εξής σημαντικούς επιμέρους στόχους:


  • Την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μελών ΔΕΠ του ιδίου Τμήματος ή του ιδίου Πανεπιστημίου που έχουν παρεμφερή ερευνητικά ενδιαφέροντα.
  • Την ενίσχυση της διεπιστημονικής έρευνας.
  • Την ενίσχυση νέων μελών ΔΕΠ επί θητεία (Λέκτορες / Επίκουροι καθηγητές) που διορίσθηκαν την τελευταία διετία ώστε να αναπτύξουν το ερευνητικό τους έργο από τη νέα τους θέση.
  • Τη συνέργια μεταξύ ερευνητικών ομάδων, από διαφορετικά Πανεπιστήμια, που δραστηριοποιούνται στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο ώστε να δημιουργηθούν πολλαπλασιαστικά φαινόμενα, να επιτευχθεί οικονομία κλίμακας, να βελτιωθεί η διάχυση της παραγόμενης γνώσης και της τεχνογνωσίας και να αναπτυχθούν μονιμότερες συνεργασίες τόσο στο ερευνητικό όσο και στο εκπαιδευτικό επίπεδο.
  • Την ανάπτυξη συνεργασιών με ιδρύματα του εξωτερικού και ερευνητικά κέντρα της χώρας.
  • Τη σύνδεση των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών καθώς και των Επιστημών Τεχνών και Γραμμάτων με τις νέες τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
  • Τη συνεργασία των ερευνητικών ομάδων στα Πανεπιστήμια με το ΕΠ των ΤΕΙ.
  • Τη δημιουργία κεντρικών δράσεων των Πανεπιστημίων με στόχο την ενίσχυση της έρευνας.