Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚ Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών...

Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών

MIS: 75678

Το προτεινόμενο έργο οδήγησε στην απρόσκοπτη λειτουργία δύο (2) Νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, με στόχο την εκπαίδευση των Μεταπτυχιακών φοιτητών σε διεπιστημονικές περιοχές αιχμής και πιο συγκεκριμένα: - Στην μεταφορά γνώσεων σε ερευνητικά αντικείμενα αιχμής. - Στην απόκτηση κατάλληλων εφοδίων για την ένταξη στη νέα αγορά εργασίας. Παράλληλα, με τα ΝΠΜΣ του Πανεπιστημίου Πατρών υποβοηθήθηκε: - Η δημιουργία κατάλληλου υπόβαθρου γνώσεων υψηλής στάθμης για την ένταξη των Μεταπτυχιακών φοιτητών στις διάφορες ερευνητικές ομάδες και γενικότερα η υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και συνεργασιών με άλλα Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού - Η προετοιμασία τους για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής. - Η στελέχωση των συναφών με τα αντικείμενα των ΝΠΜΣ Τμημάτων καθώς και των σχολείων με εξειδικευμένο προσωπικό. Η οργάνωση των σπουδών γίνεται σε δύο βασικούς άξονες: α) Διδασκαλία συμπληρωματικών βασικών γνώσεων στους αντίστοιχους τομείς β) Ειδικότερες και εφαρμοσμένες γνώσεις σχετικά με τα αντικείμενα των ΝΠΜΣ με παράλληλη χρήση πολυμέσων.Α/Α Τίτλος Υποέργου Επ. Υπεύθυνος Προϋπολογισμός Διάρκεια
(μήνες)
Έναρξη Λήξη Απορρόφηση
%
1 Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας Χαριτάντης Ιωάννης , Καθηγητής
301.029,90 € 68 01/01/2003 31/08/2008 73,24
2 Πληροφορική Επιστημών Ζωής Κωστόπουλος Γεώργιος , Καθηγητής
200.488,45 € 68 01/01/2003 31/08/2008 76,23