Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚ Επιμόρφωση & Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών και Στελεχών της Α/θμιας Εκπαίδευσης για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκο...

Επιμόρφωση & Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών και Στελεχών της Α/θμιας Εκπαίδευσης για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

MIS: 85310

α. Η σκοπιμότητα και αναγκαιότητα του έργου Οι κυριότεροι λόγοι που κατέστησαν αναγκαία την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου είναι οι εξής: Πρώτον, ότι στα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης φοιτά η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών της χώρας. Δεύτερον, ότι ένα αξιοσημείωτο ποσοστό των παιδιών αυτών αντιμετωπίζει (για διαφορετικούς λόγους) μαθησιακές δυσκολίες διαφορετικής φύσης και αιτιολογίας. Τρίτον, ότι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών (κυρίως εκείνων που υπηρετούν στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης) στα θέματα των μαθησιακών δυσκολιών, είναι ελλιπέστατη ή και ανύπαρκτη και, τέταρτον, ότι προκειμένου να αναγνωρισθεί έμπρακτα το δικαίωμα στη μάθηση και μόρφωση των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, είναι επιτακτική ανάγκη να ενημερωθούν συστηματικά οι εκπαιδευτικοί στα θέματα των μαθησιακών δυσκολιών. β. Το αντικείμενο και οι στόχοι του έργου Το αντικείμενο του παρόντος έργου ήταν διττό: Πρώτον, το έργο περιλάμβανε την ταχύρρυθμη αλλά συστηματική επιμορφωτική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 2000 εκπαιδευτικών και στελεχών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο θέμα των μαθησιακών δυσκολιών για τους μαθητές ηλικίας δημοτικού σχολείου. Δεύτερον, το έργο αποσκοπούσε στην εξειδίκευση (με θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εφαρμογή) 150 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις μαθησιακές δυσκολίες, η οποία επικεντρώθηκε στην απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων για τον έγκαιρο προσδιορισμό, επιτυχή διάγνωση και αποτελεσματική ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση και εκπαιδευτική αντιμετώπιση (μέσα στο σχολείο) των συγκεκριμένων μαθησιακών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα παιδιά. Οι βασικοί στόχοι που επετεύχθησαν με την υλοποίηση του έργου της ταχύρρυθμης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και της αναλυτικότερης εξειδίκευσής τους στα θέματα των μαθησιακών δυσκολιών, ήταν οι εξής: Η αλλαγή των στάσεων και εκπαιδευτικο-διδακτικών συμπεριφορών των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.Α/Α Τίτλος Υποέργου Επ. Υπεύθυνος Προϋπολογισμός Διάρκεια
(μήνες)
Έναρξη Λήξη Απορρόφηση
%
1 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ) Πόρποδας Κων/νος
370.579,00 € 27 11/07/2003 30/09/2005 84,85
2 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ (2004) Πόρποδας Κων/νος
98.733,60 € 1 01/06/2004 30/06/2004 93,56
3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Πόρποδας Κων/νος
89.904,36 € 2 01/10/2003 26/11/2003 99,85
4 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ (2005) Πόρποδας Κων/νος
34.765,50 € 1 01/06/2005 24/06/2005 93,27