Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚ Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών Φαση 2...

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών Φαση 2

MIS: 99532

Το πρόγραμμα περιελάμβανε σεμιναριακά μαθήματα τα οποία εντάχθηκαν στα πλαίσια των μαθημάτων «Οικονομική της Τεχνολογίας Ι & ΙΙ» που καλύπτουν την καινοτομία & τη διάχυσή όπως & το μάθημα Επιχειρηματικότητας, το οποίο διδάσκεται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.Στα σεμινάρια έλαβαν μέρος φοιτητές & από τα υπόλοιπα Τμήματα που συμμετείχαν στο πρόγραμμα προωθώντας επιχειρηματικές ιδέες προκειμένου να γίνουν επιχειρηματικά σχέδια, καθώς & όσα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας τους ενδιέφερε το αντικείμενο.Το μάθημα το παρακολουθούσαν υποχρεωτικά φοιτητές από κάποια από τα συμμετέχοντα τμήματα στο πρόγραμμα, ενώ για όσα τμήματα δεν είναι υποχρεωτικό, οι ενδιαφερόμενοι, συμμετείχαν χωρίς να προσμετράται στο βαθμό του πτυχίου τους.Συγκεκριμένα διοργανώθηκαν 12 τρίωρα σεμινάρια τα οποία έδωσαν γενικές πληροφορίες & γνώσεις για θέματα επιχειρηματικότητας στα οποία εκτός των καθηγητών του Πανεπιστημίου μας συμμετείχαν ως ομιλητές άτομα της ευρύτερης αγοράς.Στο 2ο μέρος, όσα μέλη συμμετείχαν στο πρώτο στάδιο του προγράμματος χωρίστηκαν σε 9 ομάδες (όσα & τα τμήματα που συμμετείχαν επικουρικά στο πρόγραμμα) & με βοήθεια των φοιτητών από τη Διοίκηση Επιχειρήσεων & το Οικονομικό Τμήμα & την καθοδήγηση εξειδικευμένου ατόμου σε θέματα προώθησης επιχειρηματικών ιδεών ανέπτυξαν τις επιχειρηματικές ιδέες του κάθε Τμήματος που συμμετείχε, σε επιχειρηματικά σχέδια.Αυτό το εκπαιδευτικό μέρος αποτέλεσε την πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων & διήρκησε 2 εκπαιδευτικά εξάμηνα.Κατά τη διάρκεια του εν λόγω διαστήματος η κάθε ομάδα ξεχωριστά, προκειμένου να βοηθήσει καλύτερα τα μέλη της, διοργάνωσε επαφές με άτομα της ευρύτερης αγοράς για ανταλλαγή απόψεων για θέματα επιχειρηματικότητας.Στο 3ο μέρος του προγράμματος οι συμμετέχοντες με τη βοήθεια εξειδικευμένου λογισμικού πακέτου κλήθηκαν να λάβουν οικονομικές αποφάσεις προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους σε εικονικές επιχειρήσεις με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.Το σκέλος αυτό του προγράμματος διήρκησε ένα εκπαιδευτικό εξάμηνο. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι περισσότεροι φοιτητές των Οικονομικών Σχολών αποκτούν γνώσεις σε επιμέρους πτυχές της επιχειρηματικότητας, π.χ. πάνω στον τρόπο εκπόνησης ενός επιχειρηματικού σχεδίου ή άλλες επιμέρους ενέργειες που αφορούν ίδρυση & λειτουργία επιχειρήσεων, αλλά δεν προωθείται ενεργά & με την ευρεία έννοια η Επιχειρηματικότητα.Σε άλλα Τμήματα, οι γνώσεις που αποκτούν οι φοιτητές σε θέματα επιχειρηματικότητας & καινοτομιών, είναι σχεδόν μηδαμινές. Στόχος του προγράμματος αυτού ήταν η ενημέρωση όλων των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών για θέματα επιχειρηματικότητας, με τη διεξαγωγή μαθημάτων σεμιναριακού χαρακτήρα, καθώς & μελετών περιπτώσεων.Με την εισαγωγή τέτοιων μαθημάτων σε σχολές που παραδοσιακά δεν δίνουν την ευκαιρία στους φοιτητές να παρακολουθήσουν μαθήματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα & την ανάπτυξη διαφόρων μορφών εκπαιδευτικού υλικού το οποίο να στηρίζει την ανάπτυξη επιχειρηματικών γνώσεων & δεξιοτήτων παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτούντες να αναπτύξουν τις απαιτούμενες γνώσεις & δεξιότητες.Επιπλέον, η παρέμβαση αυτή αφορά στην προώθηση της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων μέσω της οργάνωσης εκθέσεων για την επιλογή καινοτόμων ιδεών & επιχειρηματικών σχεδίων. Κατά τη διάρκεια της παράτασης υλοποιήσαμε 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα ως εξής : Α εξάμηνο: Έγινε ο σχεδιασμός & ο διατμηματικός συντονισμός & ακολούθησαν οι συναντήσεις με τις ομάδες με την καθοδήγηση ειδικών (mentoring), για την ανάλυση & την εκπόνηση των επιχειρηματικών σχεδίων.Πραγματοποιήθηκαν 8 πεντάωρες συναντήσεις των ομάδων με τον υπεύθυνο για το mentoring μέχρι να ολοκληρωθούν τα επιχειρηματικά σχέδια. Β εξάμηνο: Έγινε η τελική εκπόνηση & η υποβολή των επιχειρηματικών σχεδίων & η αξιολόγησή τους από ομάδα εργασίας ειδικών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.Πραγματοποιήθηκε ημερίδα στην οποία παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα & επιτεύγματα του προγράμματος & τα επιχειρηματικά σχέδια & βραβεύθηκε το καλύτερο



Α/Α Τίτλος Υποέργου Επ. Υπεύθυνος Προϋπολογισμός Διάρκεια
(μήνες)
Έναρξη Λήξη Απορρόφηση
%
1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (Υλοποίηση με ιδια μέσα) Βερναρδάκης Νικόλαος
211.791,30 € 37 15/09/2005 30/09/2008 100