Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚ Επιμόρφωση-Εξειδίκευση στην Εκπαίδευση Κωφών και Βαρήκοων...

Επιμόρφωση-Εξειδίκευση στην Εκπαίδευση Κωφών και Βαρήκοων

MIS: 77165

Το προτεινόμενο έργο είχε δύο στόχους: α) την επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση 800 εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης σε θέματα εκπαίδευσης κωφών-βαρηκόων μαθητών που είναι ενταγμένοι στα κοινά σχολεία και β) την εξειδίκευση 100 ατόμων, εκπαιδευτικών ειδικών σχολείων κωφών, καθώς και δασκάλων- διερμηνέων νοηματικής γλώσσας. Το όλο πρόγραμμα είχε σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους στόχους του μέτρου 1.1 και της Ενέργειας 1.1.4 Η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού γενικής εκπαίδευσης (800 άτομα) πραγματοποιήθηκε μέσα από τέσσερα σεμινάρια συνολικής διάρκειας 120 ωρών, που έγιναν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και το Ηράκλειο Κρήτης. Σε αυτά εκτός από τις εισηγήσεις διανεμήθηκε στους επιμορφούμενους υποστηρικτικό υλικό-οδηγός για την ενσωμάτωση των κωφών-βαρηκόων στα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα εξειδίκευσης του προσωπικού ειδικών σχολείων κωφών και δασκάλων-διερμηνέων νοηματικής (100 άτομα) υλοποιήθηκε μέσα από προγραμματισμένη και ελεγχόμενη μάθηση από απόσταση (modules - εκπαιδευτικά πακέτα) σε συνδυασμό με τρία ταχύρυθμα σεμινάρια συνολικής διάρκειας 110 ωρών, που έγιναν στην Αθήνα και την Πάτρα καθώς επίσης και με πρακτική εξάσκηση συνολικής διάρκειας 300 ωρών. Στα σεμινάρια θεωρητικής κατάρτισης συμμετείχαν κορυφαίοι επιστήμονες του εξωτερικού, εξειδικευμένοι στα θέματα του προτεινόμενου προγράμματος. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) και τα σωματεία-μέλη της και έγινε επίβλεψη από ειδικούς. Για τις ανάγκες του προγράμματος εξειδίκευσης και την ενίσχυση της πρακτικής άσκησης παράχθηκε ειδικό εκπαιδευτικό υλικό, έντυπο και ηλεκτρονικό, και παράλληλα υπήρξε η δυνατότητα διαρκούς ενημέρωσης μέσω της ιστοσελίδας της μονάδας. Επίσης, ετοιμάσθηκε τεστ πιστοποίησης που αξιολογεί την επάρκεια των επιμορφούμενων στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Η αξιολόγηση του προγράμματος έγινε από ομάδα εξωτερικών αξιολογητών στην οποία συμμετείχαν οι χρήστες (Κωφοί) σε όλες τις φάσεις.Α/Α Τίτλος Υποέργου Επ. Υπεύθυνος Προϋπολογισμός Διάρκεια
(μήνες)
Έναρξη Λήξη Απορρόφηση
%
1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ Λαμπροπούλου Βενέτα, Καθηγήτρια
362.168,54 € 14 01/02/2003 31/03/2004 89,87
2 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Λαμπροπούλου Βενέτα, Καθηγήτρια
88.250,00 € 13 01/03/2003 31/03/2004 94,89
3 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΤΡΑ Λαμπροπούλου Βενέτα, Καθηγήτρια
46.400,00 € 5 01/02/2003 30/06/2003 100
4 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Λαμπροπούλου Βενέτα, Καθηγήτρια
31.520,00 € 11 01/02/2003 31/12/2003 99,12
5 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λαμπροπούλου Βενέτα, Καθηγήτρια
13.792,00 € 11 01/02/2003 31/12/2003 99,94
6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Λαμπροπούλου Βενέτα, Καθηγήτρια
9.695,61 € 14 15/02/2003 31/03/2004 96,96
7 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Λαμπροπούλου Βενέτα, Καθηγήτρια
33.750,00 € 14 15/02/2003 31/03/2004 99,26
8 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Λαμπροπούλου Βενέτα, Καθηγήτρια
1.465,47 € 14 03/02/2003 31/03/2004 97,70
9 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ Λαμπροπούλου Βενέτα, Καθηγήτρια
26.000,00 € 3 01/01/2004 31/03/2004 98,11