Αρχική σελίδα ΕΠΕΔΒΜ ΘΑΛΗΣ...

«ΘΑΛΗΣ» / «Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

01/08/2014: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΩΡΕΣ_ΚΑΙ_ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΑ (RATE)_ΕΛΚΕ_ΠΠ_Απόφ. 357_10.07.2013

23/07/2014: Οδηγίες Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  - Απαιτούμενα Έντυπα

Δημοσιότητας/Acknowledgement ΘΑΛΗΣ

20/08/2013: Νέα έντυπα ΘΑΛΗΣ

Γενικές Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπων

Γενικά Έντυπα
 
 
Υποτροφίες
 
Απαραίτητη είναι η προσκόμιση των δικαιολογητικών που απορρέουν από τις Διευκρινιστικές παρατηρήσεις για την απόδοση υποτροφιών των  μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων

Αμοιβές Ερευνητών

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ_ΑΜΙΣΘΙ_ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΟ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ_ΑΜΙΣΘΙ_ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΕΣ

Αμοιβή Αλλοδαπού
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής_v2_ΕΠΕΔΒΜ
Υπόδειγμα Περιεχομένου ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής_v2_ΕΠΕΔΒΜ 
Υπεύθυνη Δήλωση Φορολόγησης Αλλοδαπού
Υπόδειγμα Περιεχομένου ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
Σε περίπτωση φορολόγησης στην αλλοδαπή είναι απαραίτητη η προσκόμιση πρωτότυπης Βεβαίωσης από την οικεία Οικονομική Υπηρεσία για την οικονοκμική χρήση που εμπίπτει η αμοιβή.
Αμοιβή Ανέργου Δ5 02 Ε31 Συμφωνητικό Επαγγελματικής Δαπάνης_v4_ΕΠΕΔΒΜ εφαρμογή από 1.8.13
Δ5 02 Ε31 Συμφωνητικό Επαγγελματικής Δαπάνης_Ι_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής_v2_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής_v2_ΕΠΕΔΒΜ
ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
Timesheet (έως 2ο/2013)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ 2013 εφαρμογή από 1.4.13
Υπόδειγμα Περιεχομένου ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
Αμοιβή ΔΕΠ Άλλου Φορέα Δ5 02 Ε32 Συμφωνητικό Μονίμων_Ι_v4_ΕΠΕΔΒΜ εφαρμογή από 1.8.13
Δ5 02 Ε32 Συμφωνητικό Μονίμων_Ι_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε19 Έντυπο Εντολής Αμοιβής ΔΕΠ άλλου ΑΕΙ_v2_ΕΠΕΔΒΜ
 Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2013_ΕΣΠΑ (Global Timesheet ) (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2014_ΕΣΠΑ (Global Timesheet)
Υπόδειγμα Περιεχομένου ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
Απαραίτητη είναι η προσκόμιση εκκαθαριστικού σημειώματος μισθοδοσίας.

Αμοιβή Ερευνητή Ανάθεση Έργου Παραστατικό που προβλέπεται Κ.Φ.Α.Σ           

                                 

Δ5 02 Ε26 Σύμβαση Ανάθεσης Έργου_v5_ΕΠΕΔΒΜ εφαρμογή από 1.8.13
Δ5-02-Ε-26_ΕΠΕΔΒΜ_Σύμβαση Ανάθεσης Έργου_I_v3 (ΚΦΑΣ) εφαρμογή από 1.4.13
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής_v2_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής_v2_ΕΠΕΔΒΜ
Υπεύθυνη Δήλωση Ασφ. Φορέα
Υπεύθυνη Δήλωση ΤΣΑΥ
Υπόδειγμα Περιεχομένου ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
Απαραίτητη είναι η προσκόμιση βεβαίωσης της εφορίας για την απαλλαγή Φ.Π.Α. λόγω επαγγέλματος.
Αμοιβή Μισθωτών, Συνταξιούχων Δ5 02 Ε31 Ιδιωτικό Συμφωνητικό_v4_ΕΠΕΔΒΜ (εφαρμογή από 1.8.13)
Δ5 02 Ε31 Ιδιωτικό Συμφωνητικό_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής_v2_ΕΠΕΔΒΜ
Υπόδειγμα Περιεχομένου ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΙΣΘΩΤΟΣ 2013 εφαρμογή από 1.4.13
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ 2013 εφαρμογή από 1.4.13
Υπεύθυνη Δήλωση Μισθωτού ή Συνταξιούχου

Δ5 02 Ε09 Δήλωση Πολυθεσίας Προσωπικού άλλου Φορέα (μόνο για Μισθωτούς Δημόσιου Φορέα)

Υπόδειγμα Περιεχομένου ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
Απαραίτητη είναι η προσκόμιση εκκαθαριστικού σημειώματος μισθοδοσίας.
Αμοιβή με Πολυθεσία Δ5 02 Ε32 Συμφωνητικό Μονίμων Π.Π_Ι_& Διοικ. άλλων Φορέων_v4_ΕΠΕΔΒΜ εφαρμογή από 1.8.13
Δ5 02 Ε32 Συμφωνητικό Μονίμων Π.Π_Ι_& Διοικ. άλλων Φορέων_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε25 Σύμβαση για Διοικητικούς Παν. Πατρών Ι _v4_ΕΠΕΔΒΜ εφαρμογή από 1.8.13
Δ5 02 Ε25 Σύμβαση για Διοικητικούς Παν. Πατρών Ι ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής_v2_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής_v2_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε33 Time Sheet_ΕΠΕΔΒΜ (v2) (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2013_ΕΣΠΑ (Global Timesheet) (ΝΕΟ) (Μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΙΔΑΧ)
Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2014_ΕΣΠΑ (Global Timesheet) (ΝΕΟ) (Μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΙΔΑΧ)
Δ5 02 Ε08 Δήλωση Πολυθεσίας
Υπόδειγμα Περιεχομένου ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
Απαραίτητη είναι η προσκόμιση εκκαθαριστικού σημειώματος μισθοδοσίας.

Μετακινήσεις

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ_εφαρμογή από 1.5.13
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής_v2_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5_02_E03_Απόδοση_Προκαταβολής_v2_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε17 Εντολή Μετακίνησης v3
Δ5 02 Ε07 Κατάσταση Οδοιπορικών_v2_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε10 Δήλωση Αυτοκινήτου
Απαραίτητη είναι η προσκόμιση έκθεσης πεπραγμένων (ελεύθερο κείμενο) του σκοπού της μετακίνησης και της σύνδεσής της με συγκεκριμένες δράσεις και πακέτα εργασίας του έργου. Η έκθεση υπογραφέται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.

Τιμολόγια

Λοιπά Έξοδα, Αμοιβές Τρίτων Δ3 01 Ε01 Μείοδοτικός Διαγωνισμός v2_ΕΠΕΔΒΜ
Δ3 01 Ε02 Έγκριση Προμήθειας με απευθείας ανάθεση_ΕΠΕΔΒΜ_new
Αναλώσιμα,
Λοιπά Έξοδα, Αμοιβές
Τρίτων
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής_v2_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε04 Κατάσταση Δαπανών_ΕΠΕΔΒΜ
Εγγραφή σε Συνέδρια Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής_v2_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε04 Κατάσταση Δαπανών_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε05 Πρακτικό Παραλαβής_ΕΠΕΔΒΜ
Πάγια Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής_v2_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε04 Κατάσταση Δαπανών_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε06 Πρωτόκολλο Παραλαβής_v2_ΕΠΕΔΒΜ
Τιμολόγια Εξωτερικού Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής_v2_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε04 Κατάσταση Δαπανών_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε05 Πρακτικό Παραλαβής_ΕΠΕΔΒΜ
Δ5 02 Ε06 Πρωτόκολλο Παραλαβής_v2_ΕΠΕΔΒΜ

 

04/03/2013: Παρακαλούμε κατά την τελευταία/εξοφλητική πληρωμή μιας σύμβασης, όπως προσκομίζονται τα παραδοτέα που δηλώνονται σε αυτή. 

21/12/2012: Παραγωγικές Ώρες και Κόστος Ανθρωπομήνα (Rate)

Συνοπτικά το μέγιστο όριο ωρών ενός ανθρωπομήνα πλήρους απασχόλησης για την κάθε κατηγορία είναι:

  • Μέλη ΔΕΠ: 63.3
  • Ερευνητές: 140
  • Υπότροφοι (μεταπτυχιακοί και υποψ. διδάκτορες): 80

21/12/2012: Απόφαση για τις αποζημιώσεις μετακινήσεων

21/12/2012: Κωδικοί Επιλέξιμων Δαπανών

20/12/2012: Τίτλος έργου, ΦΚ & MIS των εγκεκριμένων έργων ΘΑΛΗΣ του Πανεπιστημίου Πατρών 

27/01/2012: Έντυπο με τα απαραίτητα στοιχεία Δημοσιότητας και Οδηγός Δημοσιότητας

17/01/2012: Σχετικά με την υποβολή έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης ως προϋπόθεση χρηματοδότησης στα Προγράμματα «Θαλής» και «Αρχιμήδης»

16/01/2012: Έγγραφο από ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με απαντήσεις σε ερωτήματα που είχαμε υποβάλλει στις 11/01

12/01/2012: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΤΔΠΠ για τις εγκεκριμένες προτάσεις στον ΕΛ.ΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών είναι η ημέρα Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2012. Παρακαλώ να αποστείλετε μέσω e-mail, στη χειρίστρια που συνεργάζεστε, τα ακόλουθα:

1.  tdp1_apo_ops_ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ_short_59

2. ορθή επανάληψη_ΘΑΛΗΣ_Πίνακας Προϋπολογισμού (χωρίς αμοιβές υποστήριξης έργου) στοιχεία ΚΕΟ ΟΕΣ

Προσοχή: να ληφθούν υπόψη τα σχόλια των αξιολογητών

11/01/2012: Έγγραφο από ΕΛΚΕ ΠΠ με ερωτήσεις σας το οποίο εστάλη στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ

11/01/2012: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ σχετικά με την υποβολή Τεχνικών Δελτίων Πράξεων

1. Η τελική κατανομή του προϋπολογισμού ανά έτος και ανά κατηγορία είναι δεσμευτική.

2. Οι αμειβόμενοι εξωτερικοί συνεργάτες υπόκεινται σε καθεστώς ΦΠΑ, όταν έχουν Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ), εκτός και αν πρόκειται για ιατρούς, δικηγόρους, ψυχολόγους, διδάσκαλους ή άλλους που από το νόμο δεν υπάγονται σε καθεστώς ΦΠΑ.

3. Όλα τα τιμολόγια κάθε ερευνητικής πρότασης (για όλα τα ιδρύματα που συμμετέχουν) θα εκδίδονται στα στοιχεία της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών. Αναλυτικές οδηγίες θα σας δοθούν μετά την απόφαση ένταξης.

4. Σύμφωνα με τον οδηγό διαχείρισης (σελ. 15/Α.9) σχετικά με την αξιολόγηση της πράξης απαιτείται διακριτή δράση ακόμα και στην περίπτωση που δεν είχε αρχικά προβλεφθεί. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τον οδηγό διαχείρισης.

5. Στο πεδίο 59 του ΤΔΠΠ (§ 2.3), όπου ζητείται η περιγραφή των Δράσεων εννοείται η περιγραφή των πακέτων εργασίας (work packages). Είναι ανάγκη η χρήση της νέας ορολογίας «Δράση…».

6. Στο πεδίο 59 του ΤΔΠΠ (§ 2.3), στην περίπτωση που δεν έχετε ονοματίσει τα μέλη της ΟΕΣ συμπληρώνετε μόνο την ιδιότητά τους και τις Δράσεις στις οποίες συμμετέχουν.

7. Ως Βασικό Κώδικα Επιστημονικής Περιοχής παρακαλώ συμπληρώστε την θεματική περιοχή με τη κωδικοποίηση που  δόθηκε στη 2η φάση ηλεκτρονικής υποβολής (π.χ. LS3).

8. Ο μετακαλούμενος ερευνητής περιλαμβάνεται στην κατηγορία δαπάνης της ΚΕΟ χωρίς να προσμετρείται στα 9 έως 18 μέλη.

9. Στο πεδίο 59 του ΤΔΠΠ (§3), ζητείται ο εκτιμώμενος αριθμός παραδοτέων, ο οποίος πρέπει να είναι σε συμφωνία με την αγγλική σας πρόταση.

10. Σε όλα τα πεδία του τεχνικού δελτίου που γράφετε κείμενο, υπάρχει περιορισμός των 2000 χαρακτήρων μαζί με τα κενά.

11. Να ενημερωθούν άμεσα οι χειρίστριες του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών σε περίπτωση που το ΤΔΠΠ έχει υποέργο προμήθειας.

12. Ο προϋπολογισμός των 600.000,00€ συνίσταται από άμεσες δαπάνες 512.820,51€ (600.000€/1,17) και έμμεσες δαπάνες (κρατήσεις ΕΛΚΕ) 87.179,49€ (512.820,51€*0,17).

10/01/2012: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΤΔΠΠ για τις εγκεκριμένες προτάσεις στον ΕΛ.ΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών είναι η ημέρα Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2012. Παρακαλώ να αποστείλετε μέσω e-mail, στη χειρίστρια που συνεργάζεστε, τα ακόλουθα:

1.  tdp1_apo_ops_ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ_short_59

2. ΘΑΛΗΣ_Πίνακας Προϋπολογισμού στοιχεία ΚΕΟ ΟΕΣ (δείτε το επικαιροποιημένο με ημερομηνία 12/01/2012)

Προσοχή: να ληφθούν υπόψη τα σχόλια των αξιολογητών

 

10/01/2012: ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΥΔ

1. Οδηγός Διαχείρισης (ορθή επανάληψη)

2. Πρόσκληση (5η επικαιροποίηση)

3. προηγούμενες επικαιροποιήσεις πρόσκλησης: http://www.edulll.gr/?p=2760

 

20/05/2011: Διευκρινήσεις  για την πράξη ΘΑΛΗΣ

17/05/2011: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Α' Φάσης αξιολόγησης της πράξης "ΘΑΛΗΣ" στον παρακάτω σύνδεσμο της Διαχειριστικής Αρχής ΕΠΕΔΒΜ:

http://www.edulll.gr/?p=10987

Όπως όλοι γνωρίζετε, θα υπάρξει και Β΄ Φάση, κατά την οποία θα υποβληθεί το σύνολο της πρότασης στα αγγλικά σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει ετοιμάσει η Διαχειριστική. Λεπτομέρειες θα βρείτε στο σχετικό έγγραφο.

21/03/2011:Στον ιστότοπο:http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?p=5975#more-5975  έχει αναρτηθεί δελτίο τύπου του ΥΠΔΒΜΘ με τίτλο: "Ενημέρωση για τα ερευνητικά προγράμματα"http://Υπόδειγμα Περιεχομένου ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ