Αρχική σελίδα ΕΠΕΔΒΜ «Ενίσχυση ΜΔΕ»...

«Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών»

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να απευθύνεστε στην Μονάδα "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση", στην κ. Μαντζίλα Κατερίνα, στο e-mail: mdearisteia@upatras.gr και στο τηλέφωνο 2610 - 99 75 45.

Υ Λ Ο Π Ο Ι Η Σ Η (Το σύνολο των αρχείων της δράσης είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο)

13/09/2012: Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως το νέο λογότυπο της ΓΓΕΤ, το οποίο θα χρησιμοποιείτε για τη δημοσιότητα έκαστου έργου έχει αλλάξει. Το νέο λογότυπο είναι διαθέσιμο εδώ.

06/06/2012: Οδηγίες για τις Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων

07/05/2012: Για την διενέργεια διαγωνισμού απαιτείται να συμπληρώσετε το έντυπο προέγκρισης διενέργειας διαγωνισμού και την διακήρυξη με τις τεχνικές προδιαγραφές

02/05/2012: Όπως αναφέρεται και στον οδηγό χρηματοδότησης της Επιτροπής Ερευνών, υπενθυμίζουμε οτι διενεργείται διαγωνισμός για τις κατηγορίες δαπανών οι οποίες υπερβαίνουν το ποσό 5.869,40 ευρώ.

24/04/2012: Αμοιβή υποστηρικτικού προσωπικού (φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες)

Eρώτημα προς ΥΠΔΒΜ - ΓΓΕΤ

Απάντηση που δόθηκε από το ΥΠΔΒΜ - ΓΓΕΤ

29/03/2012: Στις περιπτώσεις εκείνες που δεν είναι εφικτή η δημοσίευση του λογότυπου (π.χ σε δημοσιεύσεις) μπορείτε να χρησιμοποιείτε το αντίστοιχο λεκτικό ως Acknowledgment  (αγγλικό λογότυπο & λεκτικό)

21/03/2012: Με την συμπλήρωση ενός τριμήνου από την ημερομηνία έναρξης υλοποίησης της πρότασης, ο ΜΔΕ θα πρέπει να συμπληρώσει :

* την Φόρμα Υποβολής Τριμηνιαίας Έκθεσης (αν έχουν γίνει δαπάνες) ή και

* το Διαβιβαστικό (αν δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο μέσα στο 1ο τρίμηνο υλοποίησης της πρότασης)

και να υποβάλλει τα αντίστοιχα έντυπα ηλεκτρονικά και εντύπως στον ΕΛΚΕ το αργότερο έως τις 15 του επόμενου μήνα.

21/03/2012: Έγκριση προς χρηματοδότηση πρόσθετων προτάσεων από τον πίνακα κατάταξης

Μετά την αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Δράσης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ» κατά 9.000.000€ και την μη αποδοχή από ορισμένους  Μεταδιδάκτορες  της υλοποίησης των αρχικώς εγκεκριμένων προτάσεων ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας ενέκρινε προς χρηματοδότηση τις προτάσεις οι οποίες σύμφωνα με την βαθμολογία τους και την θέση τους στον πίνακα κατάταξης καλύπτουν τις παρακάτω  προϋποθέσεις:

 • Οι προτάσεις που έχουν βαθμολογία ≥ 4 σε κάθε υποθεματική περιοχή  (60 προτάσεις)
 • Στις υποθεματικές περιοχές που δεν υπάρχουν προτάσεις με αυτή την βαθμολογία θα χρηματοδοτηθεί η πρόταση με την αμέσως καλύτερη βαθμολογία και όσες ισοβαθμούν με αυτή (25 προτάσεις).
 • Στην υποθεματική περιοχή  LS8  δεν θα χρηματοδοτηθεί καμία πρόταση διότι στον πίνακα κατάταξης υπάρχουν 6  προτάσεις με βαθμολογία 3.

 

19/03/2012: Όταν υποβάλλετε εντολή πληρωμής για την κατηγορία "Μετακινήσεις" θα πρέπει να προσκομίζετε και τα ακόλουθα παραστατικά: εκτύπωση δρομολογίων, εισιτήρια, απόδειξη πιστωτικής κάρτας, απόδειξη πρακτορείου, boarding pass.

06/03/2012_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Στο έντυπο Δ5 02 Ε05 Πρακτικό Παραλαβής_ΕΠΕΔΒΜ θα υπογράφουν ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της πρότασης και 2 μέλη ΔΕΠ ή μόνιμο προσωπικό του εργαστηρίου.

06/03/2012: Για την ομαλή διεκπεραίωση των επιλέξιμων δαπανών κάθε πρότασης είναι αναγκαίο οι προμηθευτές να τηρούν τραπεζικό λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα ως δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι.

06/03/2012: Στο έντυπο Δ5 02 Ε33 Time Sheet_ΕΠΕΔΒΜ ο αριθμός των συμβατικών ορών που θα πρέπει να συμπληρώνει ο κάθε μεταδιδάκτορας σε κάθε μήνα είναι 140 ώρες.

22/02/2012: Τα στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση τιμολογίων είναι τα ακόλουθα:

Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστημίου Πατρών

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, Κτίριο Α, Ρίο Πατρών

ΑΦΜ: 998219694

ΔΟΥ: Α Πατρών

17/02/2012: Έντυπο με τα απαραίτητα στοιχεία Δημοσιότητας και Οδηγός Δημοσιότητας

13/01/2012_B: Πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης παρακαλώ να επικοινωνείτε με τον ΕΛΚΕ ΠΠ καθώς και να συμβουλεύεστε τον Οδηγό συμπλήρωσης εντύπων και τον ιστότοπο για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων εντύπων.

13/01/2012_A: Μετά την παραλαβή της απόφασης της ΓΓΕΤ με θέμα «Έγκριση Χρηματοδότησης πρότασης με τίτλο….» και κατόπιν της συμπλήρωσης των ακόλουθων εντύπων:

ορθή επανάληψη_1_D4_01_E01_Entupo_Enarxis_Ergou_v2

12_D3_05_E01_Sugkrotisi_Ereunitikis_Omadas_v2_EPEDBM

12_D3_05_E02_Stoicheia_Dikaiouchou

Αίτηση Δημιουργίας Τραπεζικού Λογαριασμού

παρακαλώ όπως προσκομίσετε τα παραπάνω στο γραφείο ΕΠΕΔΒΜ του ΕΛΚΕ ΠΠ προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης για την εγκεκριμένη σας πράξη.

02/01/2012: Κατόπιν επικοινωνίας με τη ΓΓΕΤ σας παραθέτουμε:

i. το ορθό υπολογιστικό ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και

ii. ένα υπόδειγμα για τη διαβίβαση των εγγράφων προς τη ΓΓΕΤ

22/11/2011: Για την ομαλή διεκπεραίωση των μελλοντικών αμοιβών των μεταδιδακτόρων είναι αναγκαίο να τηρούν τραπεζικό λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα ως δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι.

08/11/2011:  Με την παράδοση των απαιτούμενων εγγράφων στην Επιτροπή Ερευνών παρακαλώ να συμπληρώσετε και να προσκομίσετε το έντυπο: Αίτηση Υποβολής Εγγράφων

04/11/2011: Οι κατηγορίες έξοδα ταξιδίων αφορούν μετακινήσεις ΜΟΝΟ του ΜΔΕ και του Επιστημονικού Συνεργάτη, όχι των υπολοίπων μελών της ομάδας.

02/11/2011: Η κατηγορία ΙΒ.1 "Αμοιβές προσωπικού για την υποστήριξη της υλοποίησης του ερευνητικού έργου"  ΔΕΝ είναι υποτροφία, είναι αμοιβή. Προσοχή στην αποζημίωση του ερευνητή που θα υπολογίσετε καθώς θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

21/10/2011: Σημαντικές σημειώσεις

* στο Τεχνικό Παράρτημα ο τίτλος της πρότασης θα γραφτεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα

* είναι επιλέξιμη δαπάνη η αμοιβή υποστηρικτικού προσωπικού που μένει στο εξωτερικό

* η αγορά βιβλίων αντιστοιχεί στην κατηγορία "Λοιπές Δαπάνες" (επιλέξιμη είναι και η δαπάνη για αγορά βιβλίων του Φορέα Υποδοχής της αλλοδαπής)

*  επιλέξιμη είναι 1 μετακίνηση ανά έτος τόσο του Επιστημονικού Συνεργάτη του Συνεργαζόμενου Φορέα όσο και του Επιστημονικού Συνεργάτη του Ανάδοχου Φορέα π.χ. για διάρκεια έργου 36 μηνών που θα υλοποιηθεί 24 μήνες στο εξωτερικό και 12 μήνες στην Ελλάδα είναι επιλέξιμες έως 6 μετακινήσεις στο κωδικό ΙΒ.2

* από την ημερομηνία υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης και μετά δεν πρέπει να έχετε σχέση εξαρτημένης εργασίας

13/10/2011: Οι μεταδιδάκτορες των οποίων η πρόταση εγκρίθηκε πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ΓΓΕΤ, Μεσογείων 14-18, 4ος όροφος, γραφείο 404, Υπόψη κας Κ. Νικοπούλου - κου. Αγγ. Κωστόπουλου)  μέχρι  την 28/02/2012 για την έκδοση της σχετικής απόφασης χρηματοδότησης για την εκτέλεση της πρότασης.

Προσοχή: Στα σχόλια και στις κίτρινες περιοχές που θα συναντήσετε στα ακόλουθα έντυπα, αποχρωματίζετε, συμπληρώνετε τα δικά σας σωστά στοιχεία & διαγράφετε τα σχόλια

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Τεχνικό Παράρτημα Πρότασης (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή)

2. Βεβαίωση Συνεργασίας(Αφού υπογράψει ο επιστημονικός υπεύθυνος και ο μεταδιδάκτορας θα αποσταλεί στην Επιτροπή Ερευνών και στη συνέχεια ο αντιπρύτανης θα υπογράψει για όλους)

3.      Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος (δεν απαιτείται προσκόμιση πιστοποιητικού ισοτιμίας από την αρμόδια Ελληνική Αρχή)

4.      Υπεύθυνη Δήλωση περί μη χρηματοδότησης

5.      Υπεύθυνη Δήλωση περί μη εξαρτημένης εργασίας

6.     Στη περίπτωση ανδρών ΜΕ ελληνικής καταγωγής, πιστοποιητικό του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου που να βεβαιώνει ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

7.      Προγραμματική συμφωνία εις διπλούν (θα δοθεί εντύπως στους ΜΔΕ ή στους ΕΥ από την Επιτροπή Ερευνών και θα συμπληρωθεί από εσάς στο γραφείο της κας Τομαρά Βασιλική.  Παρακαλώ φροντίστε να γνωρίζετε/προσκομίσετε τα στοιχεία που απαιτούνται να συμπληρωθούν-βλέπε κίτρινες περιοχές. Ο αντιπρύτανης θα υπογράψει για όλους και αυτό θα εξασφαλιστεί από την Επιτροπή Ερευνών)

8.      Υπεύθυνη Δήλωση περί υλοποίησης έργου

 

13/10/2011: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (δείτε το επικαιροποιημένο με ημερομηνία 02/01/2012)

Σας παραθέτουμε ένα υπολογιστικό εργαλείο προϋπολογισμού το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συμπληρώσετε το έντυπο «Τεχνικό Παράρτημα» και συγκεκριμένα για τον πίνακα «Γ2. ΚΑΤΑΝΟΜΗ Π/Υ ΑΝΑ ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ»

Το υπολογιστικό εργαλείο προϋπολογισμού αποτελείται από 3 φύλλα.

Στο 1ο φύλλο μπορείτε να βρείτε το πίνακα με τους συντελεστές διόρθωσης ανά χώρα

Στο 2ο φύλλο μπορείτε να υπολογίσετε με ακρίβεια την αμοιβή του ΜΔ

Στο 3ο φύλλο μπορείτε να υπολογίσετε ανάλογα με τις ανάγκες του έργου σας τις υπόλοιπες επιλέξιμες δαπάνες.

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ε Ι Σ

10/10/2011: Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών

06/10/2011: Ανακοινώθηκαν νονται τα Αποτελέσματα Αξιολόγησης Β΄ ΦΑΣΗΣ  για τη τελευταία θεματική περιοχή: PE8

Αποτελέσματα για τη θεματική περιοχή PE8

06/10/2011: Ανακοινώθηκαν τα Αποτελέσματα Αξιολόγησης Β΄ ΦΑΣΗΣ  για ακόμη δύο θεματικές περιοχές: LS7 και PE7

Αποτελέσματα για τη θεματική περιοχή LS7 & PE7

08/09/2011: Ανακοινώθηκαν τα Αποτελέσματα Αξιολόγησης A΄ ΦΑΣΗΣ για δυο θεματικές περιοχές: LS7 & PE7

Αποτελέσματα για τη θεματική περιοχή LS7 & PE7

05/09/2011: Ανακοινώθηκαν τα Αποτελέσματα Αξιολόγησης Β΄ ΦΑΣΗΣ για μια θεματική περιοχή: PE2

Αποτελέσματα γα τη θεματική περιοχή PE2

29/08/2011: Ανακοινώθηκαν τα Αποτελέσματα Αξιολόγησης Β΄ ΦΑΣΗΣ για ακόμη δύο θεματικές περιοχές: SH2 και SH4

Αποτελέσματα για την θεματική περιοχή SH2

Αποτελέσματα για την θεματική περιοχή SH4

22/08/2011: Τα αποτελέσματα των θεματικών περιοχών LS7 και PE7 έχουν καθυστερήσει λόγω του μεγάλου αριθμού των προτάσεων που έχουν υποβληθεί. Σύμφωνα με τη ΓΓΕΤ θα υπάρξει ενημέρωση σύντομα.

22/08/2011: Ανακοινώθηκαν τα Αποτελέσματα Αξιολόγησης Β΄ ΦΑΣΗΣ της Δράσης "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ" σε 19 από τις 25 θεματικές περιοχές LS1, LS2, LS3, LS4, LS5, LS6,LS8, LS9, PE1, PE3, PE4,  PE5,PE6, PE9, PE10, SH1, SH3, SH5, SH6.

Αποτελέσματα για την θεματική περιοχή SH5

Αποτελέσματα για την θεματική περιοχή LS4

Αποτελέσματα για τις θεματικές περιοχές LS1, LS2, LS3, LS5, LS6,LS8, LS9, PE1, PE3, PE4,PE5,PE6, PE9, PE10, SH1, SH3, SH6

Η ΓΓΕΤ επισημαίνει ότι εάν κατά την προσκόμιση των απαραίτητων Δικαιολογητικών από τους Μεταδιδάκτορες των οποίων η πρότασή τους εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία δεν συμφωνούν με αυτά της ηλεκτρονικής υποβολής καθώς και όσα προβλέπονται στην προκήρυξη και τον οδηγό εφαρμογής της Δράσης, η ΓΓΕΤ δεν θα προχωρήσει στη χρηματοδότηση της πρότασης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ της προκήρυξης και του οδηγού εφαρμογής της Δράσης.

22/08/2011: Aναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ o επικαιροποιημένος Οδηγός Εφαρμογής της Δράσης  "Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών".

22/07/2011: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της α’ φάσης της αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων για 2 ακόμη θεματικές περιοχές (SH5 & LS4) από τις υπολειπόμενες 2

Πίνακας Αποτελεσμάτων για τις θεματικές περιοχές (SH5 & LS4)

13/07/2011: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της α’ φάσης της αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων για 1 ακόμη θεματική περιοχή (PE2) από τις υπολειπόμενες 4

Πίνακας Αποτελεσμάτων για τη θεματική περιοχή (PE2)

06/07/2011: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της α’ φάσης της αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων για 2 ακόμη θεματικές περιοχές (SH2 & PE8) από τις υπολειπόμενες 5

Πίνακας Αποτελεσμάτων για για θεματικές περιοχές (SH2 & PE8)

01/07/2011: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της α’ φάσης της αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων για 1 ακόμα θεματική περιοχή (LS2)

Πίνακας Αποτελεσμάτων για 1 ακόμη θεματική περιοχή (LS2)

20/06/2011: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της α’ φάσης της αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων για 2 ακόμη θεματικές περιοχές (PE1 και PE5)

Πίνακας Αποτελεσμάτων για 2 ακόμη θεματικές περιοχές (PE1 και PE5)

03/06/2011: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α΄ φάσης αξιολόγησης

Πίνακας Αποτελεσμάτων Α΄ φάσης αξιολόγησης

20/05/2011: Επικαιροποίηση της Προκήρυξης της Δράσης με τίτλο Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών /τριών

21/03/2011: Στον ιστότοπο:http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?p=5975#more-5975  έχει αναρτηθεί δελτίο τύπου του ΥΠΔΒΜΘ με τίτλο: "Ενημέρωση για τα ερευνητικά προγράμματα"

01/02/2011: Ενημέρωση για τη μέχρι σήμερα πορεία αξιολόγησης της πράξης

26/01/2011: Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη ΓΓΕΤ σας ενημερώνουμε πως το πλήθος των προτάσεων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της πράξης ανέρχεται στις 2.569 προτάσεις. Η αξιολόγηση της Ά Φάσης βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Οι μεταδιδάκτορες των οποίων οι προτάσεις θα περάσουν στη Β΄ Φάση θα ενημερωθούν με e-mail από τη ΓΓΕΤ. Παράλληλα θα υπάρξει σχετική ανάρτηση στο site της ΓΓΕΤ.

24/01/2011: Σύμφωνα με ενημέρωση από τη ΓΓΕΤ έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αποστολής των αριθμών πρωτοκόλλων της ανωτέρω υπηρεσίας προς όλους τους μεταδιδάκτορες. Στην περίπτωση που ο μεταδιδάκτορας δεν έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου τότε εκείνος θα πρέπει να επικοινωνήσει με τη ΓΓΕΤ, στα παρακάτω τηλέφωνα επικοινωνίας είναι:

α) Πολυτίμη  Σακελλαρίου,  τηλέφωνο: 210-7458125, e-mail: psak@gsrt.gr  

β) Βασιλική Καραβαγγέλη, τηλέφωνο: 210-7458181, e-mail: vkar@gsrt.gr 

γ) Άγγελος Κωστόπουλος, τηλέφωνο: 210-7458128, e-mail: akos@gsrt.gr

δ) Κική Νικοπούλου, τηλέφωνο: 210-7458129, e-mail: kiki@gsrt.gr

 

Δ Ι Ε Υ Κ Ρ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ

16/12/2010: Ξεκίνησε η τμηματική αποστολή με e-mail του μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου που λαμβάνει η κάθε πρόταση. Παρακαλούμε όπως ο αριθμός πρωτοκόλλου αποσταλεί στην κ. Τομαρά, vtomara@upatras.gr και αποθηκευθεί καθώς θα χρησιμοποιηθεί από την ΓΓΕΤ για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

26/11/2010: Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασής σας, λαμβάνετε μοναδικό κωδικό τον οποίο μπορείτε να εντοπίσετε ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 1. εισαγωγή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της υποβληθείσας πρότασης (login)
 2. αυτομάτως εμφανίζεται σελίδα στην οποία αναγράφεται: “Logout
  Your project has been submitted. If you wish, you can review it.”
 3. στην ίδια σελίδα, στο επάνω δεξιά μέρος, παρουσιάζεται ο σύνδεσμος: https://postdoc-ypepth.opengov.gr/project/submit/ (ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ)

Επισημαίνουμε πως με την επιλογή review it σας δίνετε η δυνατότητα να προβάλλετε την υποβληθείσα πρόταση και να την αποθηκεύσετε σε μορφή pdf.

26/11/2010: Υπενθυμίζουμε:

1. οι υποβληθείσες προτάσεις λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου ο οποίος είναι μοναδικός και θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια από τη ΓΓΕΤ για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

2.  η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της περιληπτικής μορφής των προτάσεων είναι δυνατή ως και την 30/11/2010 στις 22:00 GMT.

16/11/2010: Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων είναι περισσότερο συμβατή με το πρόγραμμα Internet Explorer.

12/11/2010: Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στα πλαίσια της Δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» ανακοίνωσε στην ΑΓΓΛΙΚΗ γλώσσα την πρόσκληση καθώς και τα συνοδευτικά έντυπα της ανωτέρω δράσης, στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6683

05/11/2010: Σχετικά με την συμπλήρωση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στη σελίδα Α.2. «Hellenic Host» δίνονται τα ακόλουθα:

 Institution Name: University of Patras
Web Page: www.upatras.gr
Telephone Number : 2610 99 66 60
Fax : 2610 99 66 77
Email : rescom@upatras.gr 

Στο πλαίσιο “Scientist in charge: short CV and active links” μπορείτε να προσθέσετε τα στοιχεία επικοινωνίας του τμήματος και του Επιστημονικού Συνεργάτη.

03/11/2010: Σχετικά με την συμπλήρωση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στη σελίδα Α.1. «General Information»:

α. απαιτείται για το κελί “Primary Field of Research(NSF)” να συμβουλευτείτε τον κατάλογο “Field of Research” ο οποίος βρίσκεται στη κορυφή της πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής. Προσοχή, ο προσδιορισμός της κατηγορίας επιστημονικής περιοχής είναι αυτός που θα ορίσει την επιλογή διεθνών αξιολογητών.

β. προτείνεται στο κελί “Total Budget” να αιτηθείτε ποσό ύψους 150.000€. Σε όσες προτάσεις προκριθούν στη «Β΄ Φάση – Αξιολόγηση πλήρους πρότασης», θα δοθεί υπολογιστικό εργαλείο για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού.

γ. στα σημεία Referee1 και Referee2 χρειάζεται να συμπληρώσετε στοιχεία επιστημόνων υψηλού κύρους, με γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο της δικής σας θεματικής περιοχής. Η συγκέντρωση των στοιχείων αυτών απαιτείται για τη δημιουργία βάσης δεδομένων επιστημόνων, οι οποίοι θα κληθούν να αξιολογήσουν ερευνητικές προτάσεις.

δ. στα κελιά “Starting Date” και “End Date” συμπληρώνετε ενδεικτικά τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης υλοποίησης του ερευνητικού έργου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να δοθεί στη διάρκεια του έργου η οποία μπορεί να κυμαίνεται από 24 - 36 μήνες.

15/10/2010: Στην περίπτωση υλοποίησης του ερευνητικού έργου σε φορέα του εξωτερικού :

 • απαιτείται για τις δαπάνες που θα χρειαστεί να πραγματοποιηθούν σε αλλοδαπή χώρα η έκδοση invoice στο οποίο θα αναφέρεται η επωνυμία του προμηθευτή και θα περιγράφεται αναλυτικά το είδος ή η υπηρεσία που προμηθεύεται ο δικαιούχος σύμφωνα με τα όρια των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.  Στη συνέχεια το invoice θα αποστέλλεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και θα αποπληρώνεται σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο οδηγός εφαρμογής της δράσης και με βάση τα προβλεπόμενα στους εσωτερικούς κανονισμούς του Πανεπιστημίου Πατρών.
 • περιλαμβάνονται και οι αμοιβές τεχνικού ή άλλου βοηθητικού της έρευνας προσωπικού που βρίσκονται στην αλλοδαπή χώρα.

12/10/2010: Για τις προτάσεις που η μεταδιδακτορική έρευνα θα εκπονηθεί στο εξωτερικό, τα 2/3 της θα πρέπει να πραγματοποιηθούν στο εξωτερικό και το 1/3 στην Ελλάδα. Σε αυτή την περίπτωση  ΜΠΟΡΕΙ να εκπονηθεί το 1/3 της έρευνας στο ίδιο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αυτό που αποκτήθηκε το διδακτορικό δίπλωμα και θα πρέπει να συμπληρωθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα στοιχεία του επιστημονικού υπευθύνου του ιδρύματος τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού.

11/10/2010: Πρόταση μπορούν να υποβάλλον και Έλληνες ομογενείς ερευνητές με μη ελληνική υπηκοότητα που απέκτησαν διδακτορικό δίπλωμα στην Ελλάδα.

08/10/2010: Στη περίληψη της νέας πρόσκλησης της δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριων» (σελ. 4, σημείο α) : «Ο φορέας υλοποίησης της έρευνας πρέπει να είναι διαφορετικός από το φορέα απόκτησης του διδακτορικού διπλώματος», ενημερώνουμε πως η προϋπόθεση αυτή αφορά διαφορετικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ΟΧΙ διαφορετικό τμήμα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (18/11/2010)

Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ανακοινώνει την παράταση υποβολής προτάσεων για την Δράση «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών»  έως την 30/11/2010, 22:00 GMT ( 00:00 ώρα Ελλάδος).

 

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ & ΟΔΗΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (18/10/2010)

Τροποποίηση προκήρυξης για τη Δράση «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών»

Τροποποίηση  Οδηγός Εφαρμογής της δράσης

Σημαντικότερα σημεία τροποποιημένης προκήρυξης & οδηγού εφαρμογής:

1. Η μηνιαία αποζημίωση είναι ΑΚΡΙΒΩΣ 1.600 € (όχι τουλάχιστον)

2. ΔΕΝ αμείβεται ο Επιστημονικός Συνεργάτης του/της ΜΕ

3. Τα έξοδα ταξιδιών αφορούν μόνο μετακινήσεις ΜΕ & ΕΣ και ΟΧΙ υποστηριχτικού προσωπικού

4. Αλλαγές στη Β’ Φάση – Αξιολόγησης πλήρους πρότασης

5. Αλλαγές στα Κριτήρια Αξιολόγησης Β Φάσης

6. Στην περίπτωση υλοποίησης τμήματος της έρευνας σε φορέα εξωτερικού, ΔΕΝ απαιτείται Συμφωνητικό Συνεργασίας

7. Eξαμηνιαία έκθεση προόδου ΔΕΝ υποβάλλεται

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Α    Σ Η Μ Ε Ι Α   νέας πρόσκλησης  (15/10/2010)

 • Ο φορέας υλοποίησης της έρευνας να είναι διαφορετικός από τον φορέα (Ίδρυμα) απόκτησης του διδακτορικού διπλώματος.
 • Ο Επιστημονικός Συνεργάτης που θα υποδειχθεί για την έρευνα του να είναι διαφορετικό άτομο από τον επιβλέποντα καθηγητή του διδακτορικού.
 • Κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης δε θα πρέπει να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 7 ετών από το έτος αναγόρευσης του/της υποψηφίου/ας ΜΕ σε διδάκτορα. (Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν όλοι οι Μεταδιδάκτορες που έχουν λάβει το διδακτορικό τους δίπλωμα μετά την 01/01/2003).
 • Η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προτάσεων αποτελείται από δυο (2) στάδια. Στο πρώτο στάδιο υποβάλλεται η πρόταση σε περιληπτική μορφή η οποία αξιολογείται από ανεξάρτητους διεθνείς αξιολογητές. Η αξιολόγηση γίνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ και υφίσταται λόγος αποκλεισμού αν η αξιολόγηση είναι ΟΧΙ. Οι προτάσεις που θα προκριθούν στο προκαταρκτικό στάδιο θα κληθούν να υποβάλλουν πλήρη πρόταση και θα κριθεί εάν εντέλει θα χρηματοδοτηθούν και υπό ποιους όρους.
 • Στην περίπτωση Ελλήνων ερευνητών/τριών που έχουν επιλέξει να εκπονήσουν τη μεταδιδακτορική τους έρευνα σε ίδρυμα του εξωτερικού θα υπάρχει επαύξηση της συνολικής βαθμολογίας της συνολικής βαθμολογίας της πρότασής τους κατά 10%.
 • Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) γίνεται μέσω εκθέσεων παρακολούθησης (εξαμηνιαία δελτία προόδου, ετήσια έκθεση προόδου, τελική έκθεση ολοκλήρωσης του έργου) οι οποίες θα αποστέλλονται στην ΓΓΕΤ.
 • Στην κατηγορία «Λοιπές δαπάνες» θα συμπεριληφθούν και δαπάνες του Ανάδοχου Φορέα (Πανεπιστήμιο Πατρών) που κρίνονται απαραίτητες για την υποστήριξη της υλοποίησης του έργου (5% του συνολικού προϋπολογισμού του ερευνητικού έργου). Παράδειγμα: για συνολικό προϋπολογισμό 150.000€  το ποσό με το οποίο θα χρηματοδοτηθεί τελικά η ερευνητική πρόταση είναι 142.857,14 € ενώ 7.142,86 € θα αποτελέσουν τις δαπάνες του Ανάδοχου Φορέα.
 • Η καταβολή της χρηματοδότησης γίνεται σε 3 δόσεις: η 1η δόση ανέρχεται στο 40% της εγκεκριμένης χρηματοδότησης, η 2η δόση είναι ύψους 50% της εγκεκριμένης χρηματοδότησης (αφού πιστοποιηθεί η απορρόφηση του 80% του ποσού που αντιστοιχεί στην προκαταβολή) και η 3η δόση είναι ύψους έως και 10% της εγκεκριμένης χρηματοδότησης και καταβάλλεται μετά τη λήξη και οριστική παραλαβή του έργου.

Ν Ε Α   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  (12/10/2010)

Η νέα πρόσκληση της ΓΓΕΤ για υποβολή προτάσεων

 

Προκήρυξη για την Δράση «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών»

Οδηγός εφαρμογής της δράσης

Οδηγίες Χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων

Πίνακας συντελεστών διόρθωσης ανά χώρα

 

Οι προτάσεις υποβάλλονται έως και την 20/11/2010 στις 24:00, στην αγγλική γλώσσα, σε πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής η οποία έχει εγκατασταθεί στην ιστοσελίδα: http://postdoc-ypepth.opengov.gr/register

 

Ν Ε Α    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (07/10/2010)

Από το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ανακοινώθηκε η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την Δράση «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών».

Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση Mεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών από την Ελλάδα ή το εξωτερικό για την εκπόνηση ερευνητικού έργου, το οποίο μπορεί να αφορά σε οποιαδήποτε περιοχή της σύγχρονής έρευνας και θα έχει διάρκεια 24 – 36 μήνες.

Η Δράση «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» εντάσσεται στο πλαίσιο του 4ου Στρατηγικού Στόχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας».

Η υποβολή της περιληπτικής μορφής της πρότασης γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου στην αγγλική γλώσσα, έως και την 20/11/2010 στις 24:00.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής έχει εγκατασταθεί στην ιστοσελίδα: http://postdoc-ypepth.opengov.gr/register

 

Διαβάστε την περίληψη της προκήρυξης:

http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6673

 

Διαβάστε την προκήρυξη στα αγγλικά:

http://ypepth.opengov.gr/panaretos/wp-content/uploads/2010/10/Postdoctoral-funding-in-Greece_Final_English-06oc101.pdf

 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η (01/10/2010)

Αναστολή της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών»

Με  την με α.π. 11575/30.9.2010 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναστέλλεται η  με α.π.  9931/3.8.2010  Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την Δράση «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών / τριών» στο Ε.Π.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ &  ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ.

Εντός των επόμενων ημερών θα εκδοθεί από την ΓΓΕΤ νέα  πρόσκληση της Δράσης στην οποία θα  συμπεριλαμβάνονται  οι ακόλουθες παρεμβάσεις:
- Στόχευση της Δράσης με κεντρικό άξονα τον Μεταδιδάκτορα Ερευνητή /τρια
- Πραγματική δυνατότητα προσέλκυσης  Μεταδιδακτόρων  από το εξωτερικό (προκήρυξη  και στην Αγγλική) καθώς και ενθάρρυνση για  εκπόνηση του ερευνητικού έργου και σε φορείς της Αλλοδαπής.
- Απλούστευση των διαδικασιών στα στάδια υποβολής και αξιολόγησης.

http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6662

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η (07/09/2010)

Ενημέρωση για επερχόμενες τροποποιήσεις στη Δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ /ΤΡΙΩΝ»

Η ΓΓΕΤ στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών / τριών πρόκειται να προχωρήσει σε παρεμβάσεις που αφορούν:

 • Στη στόχευση της Δράσης με κεντρικό άξονα τον Μεταδιδάκτορα Ερευνητή /τρια
 • Στην πραγματική δυνατότητα προσέλκυσης  Μεταδιδακτόρων  από το εξωτερικό (προκήρυξη  και στην Αγγλική) καθώς και ενθάρρυνση για  εκπόνηση του ερευνητικού έργου και σε φορείς της Αλλοδαπής.
 • Στην απλούστευση των διαδικασιών στα στάδια υποβολής και αξιολόγησης.

Τα παραπάνω θα περιλαμβάνονται λεπτομερώς στην πρόσκληση που θα εκδοθεί από την ΓΓΕΤ στην οποία και θα ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία

http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6635

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  (03/08/2010)  

Πρόσκληση της ΓΓΕΤ για υποβολή προτάσεων για τη δράση "Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών"

http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6605

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέχρι την 30/09/2010 στα αγγλικά σε πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής, η οποία θα είναι διαθέσιμη προς χρήση εντός των επόμενων ημερών.

Υπεύθυνοι/ες επικοινωνίας:

α) Πολυτίμη  Σακελλαρίου,  τηλέφωνο: 210-7458125, e-mail: psak@gsrt.gr   

β) Βασιλική Καραβαγγέλη, τηλέφωνο: 210-7458181, e-mail: vkar@gsrt.gr  

γ) Άγγελος Κωστόπουλος, τηλέφωνο: 210-7458128, e-mail: akos@gsrt.gr

δ) Κική Νικοπούλου, τηλέφωνο: 210-7458129, e-mail: kiki@gsrt.gr