Αρχική σελίδα ΕΠΕΔΒΜ ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2011...

ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2011

MIS: 372620

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να απευθύνεστε στην Μονάδα "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση", στην κ. Μαντζίλα Κατερίνα, στο e-mail: mdearisteia@upatras.gr και στο τηλέφωνο 2610 - 99 75 45.

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ε Ι Σ (Το σύνολο των αρχείων της δράσης είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο)

 

18/02/2013: Σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ οι δαπάνες αυτή της κατηγορίας θα περιλαμβάνουν:

α) Μετακινήσεις στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό του ΚΕ και των υπόλοιπων μελών της ερευνητικής ομάδας, συμπεριλαμβανομένων των μεταδιδακτόρων ερευνητών, των υποψήφιων διδακτόρων και των μεταπτυχιακών φοιτητών για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου, δηλαδή ενδεικτικά για :

 • συμμετοχή σε συνέδρια, workshops, special schools κλπ
 • συναντήσεις συνεργασίας 
 • έρευνα πεδίου, μετρήσεις, επιτόπια συλλογή δεδομένων κλπ

β) Δαπάνες για την πρόσκληση ερευνητών από το εξωτερικό, είτε αυτοί ανήκουν στην ερευνητική ομάδα, είτε όχι.

Στο πλαίσιο της κατηγορίας αυτής καλύπτονται οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και η ημερήσια αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με βάση τα προβλεπόμενα στον εσωτερικό κανονισμό του Φορέα.

Για την αιτιολόγηση των σχετικών δαπανών απαιτούνται :

 • τα εξοφλημένα παραστατικά εξόδων  (εισιτήρια, τιμολόγιο ξενοδοχείου κλπ)
 • το εξοδολόγιο υπογεγραμμένο από τον ΚΕ και τον μετακινούμενο,
 • σύντομη αναφορά στην οποία θα περιγράφεται η σκοπιμότητα και τα αποτελέσματα του ταξιδιού που πραγματοποιήθηκε, καθώς και ο συσχετισμός του με συγκεκριμένες ενότητες εργασίας και παραδοτέα.

Οι συμμετέχοντες σε συνέδριο υποχρεούνται, προκειμένου να δικαιολογηθούν οι δαπάνες μετακίνησης, να προσκομίσουν πρόγραμμα εργασιών του συνεδρίου από το οποίο να προκύπτει η συνάφεια του με το υλοποιούμενο έργο.

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για μεταφορά με ταξί, οι δαπάνες ενοικίασης αυτοκινήτων και οι δαπάνες πάρκινγκ, εφόσον υπάρχει δημόσιο μέσο μεταφοράς που καλύπτει την εν λόγω διαδρομή.

 Η επιλεξιμότητα των δαπανών σύμφωνα με τον οδηγό  εφαρμογής των ΑΡΙΣΤΕΙΑ ξεκινά από την ημερομηνία έγκρισης της χρηματοδότησης του κάθε έργου.

Για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης των μελών της ομάδας έργου τα απαραίτητα έντυπα που πρέπει να κατατεθούν στον ΕΛΚΕ είναι:

 1. Συγκρότηση Ερευνητικής Ομάδας (εφόσον δεν έχει προηγηθεί)

http://research.upatras.gr/index/download/55/19_D3_05_E01_Sugkrotisi_Ereunitikis_Omadas_v2_EPEDBM.doc

 1. Στοιχεία Δικαιούχου(εφόσον δεν έχει προηγηθεί)

http://research.upatras.gr/index/download/55/19_D3_05_E02_Stoicheia_Dikaiouchou.doc

 1. Εντολή Πληρωμής

http://research.upatras.gr/index/download/55/19_D5_02_E01_Entoli_Plirwmis_v2_EPEDBM.doc

 1. Εντολή Μετακίνησης

http://research.upatras.gr/index/download/55/19_D5_02_E17_Entoli_Metakinisis_v2.doc

 1. Κατάσταση Οδοιπορικών

http://research.upatras.gr/index/download/55/19_D5_02_E07_Katastasi_Odoiporikwn_v2_EPEDBM.doc

 1. Δήλωση Αυτοκινήτου

http://research.upatras.gr/index/download/55/19_D5_02_E10_Dilwsi_Autokinitou.doc

 1. Σύμφωνα με οδηγό εφαρμογής για κάθε μετακίνηση είναι απαραίτητη η έκθεση πεπραγμένων - σύντομη αναφορά στην οποία θα περιγράφεται η σκοπιμότητα και τα αποτελέσματα του ταξιδιού που      πραγματοποιήθηκε, καθώς και ο συσχετισμός του με συγκεκριμένες ενότητες εργασίας και παραδοτέα. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο έντυπο από τον ΕΛΚΕ για την έκθεση πεπραγμένων.
Ανατρέξτε και για πλήρη ενημέρωση σε: http://research.upatras.gr/index/page/2/4
Οδηγίες συμπλήρωσης οικονομικών εντύπων ΕΛΚΕ   -  Μετακινήσεις

Εκτός από τα ανωτέρω έντυπα τα παραστατικά που θα πρέπει να μας προσκομίζετε για κάθε μετακίνηση είναι: εκτύπωση δρομολογίων, πρωτότυπα εισιτήρια, απόδειξη πιστωτικής κάρτας, απόδειξη πρακτορείου, κάρτες επιβίβασης (boarding passes), αποδείξεις διοδίων, πρόγραμμα του συνεδρίου, αντίγραφο βεβαίωσης συμμετοχής στο συνέδριο, δημοσιευμένη ανακοίνωση-εργασία  κλπ,

Τα παραστατικά των ξενοδοχείων πρέπει να είναι πρωτότυπα, εξοφλημένα και στο όνομά του μετακινούμενου, ενώ το πρωινό (και όλα τα γεύματα) δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.

Σε περίπτωση που θα κλείσετε ηλεκτρονικά τα εισιτήρια σας συγκεντρώνετε τα εξής: την ηλεκτρονική κράτηση, το ηλεκτρονικό απόκομμα του εισιτηρίου, την πληρωμή του (αν είναι με πιστωτική κάρτα αντίγραφο του λογαριασμού της πιστωτικής), τα boarding passes και γενικότερα ότι παραστατικό έχετε που αποδεικνύουν την δαπάνη καθώς και την αποπληρωμή της δαπάνης.

Επιπλέον πληροφορίες: Τα εισιτήρια, registration, ξενοδοχείο κλπ θα πρέπει να είναι εξοφλημένα. Αμέσως μετά το ταξίδι σας μας προσκομίζετε όλα τα αναγκαία έντυπα και παραστατικά και προχωρούμε σε εξόφληση εφόσον υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στο λογαριασμό του έργου).

Παρακαλούμε πριν την προσκόμιση των μετακινήσεων όπως προβαίνετε σε έλεγχο προκειμένου να συμφωνούν τα ποσά στα παραστατικά σας με αυτά που δηλώνετε στα αντίστοιχα έντυπα.

 

21/09/2012: Τα λεκτικά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη δημοσιότητα έκαστου έργου της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι όπως μας διαβιβάστηκαν από τη ΓΓΕΤ είναι τα ακόλουθα:

 • Το αρχείο με το λεκτικό για δημοσιότητα στα ελληνικά είναι διαθέσιμο  εδώ
 • Το αρχείο με το λεκτικό για δημοσιότητα στα αγγλικά είναι διαθέσιμο εδώ

19/09/2012:

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ η 2η επικαιροποίηση του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ". Τα σημεία που τροποποιήθηκαν είναι τα ακόλουθα :

α) Στο Κεφάλαιο 1, στην έβδομη παράγραφο, τροποποιήθηκε η καταληκτική προθεσμία για την ημερομηνία λήξης των ερευνητικών έργων από 31/07/2015 σε 30/09/2015.

β) Στο Κεφάλαιο 3 η πρώτη παράγραφος μετά το υπ.αριθμ. 4 δικαιολογητικό διαμορφώθηκε ως εξής: «Στη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ ΑΦ και ΚΕ θα καθορίζεται το γενικό πλαίσιο της συνεργασίας και οι υποχρεώσεις των μερών.».

γ) Στο Κεφάλαιο 4 «Παρακολούθηση της υλοποίησης», τροποποιήθηκε η προθεσμία υποβολής της Τελικής Έκθεσης Ολοκλήρωσης από 45 σε 30 ημέρες από την ημερομηνία λήξης του έργου.

δ) Στο Κεφάλαιο 5 «Προβλήματα υλοποίησης - Τροποποιήσεις», στην ενότητα «Χρονική Παράταση», τροποποιήθηκε η προθεσμία λήξης των ερευνητικών έργων από 31/07/2015 σε 30/09/2015. Βάσει των ανωτέρω μεταβολών, τροποποιήθηκε αντιστοίχως και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ το υπόδειγμα Προγραμματικής Συμφωνίας.

13/09/2012: Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως το λογότυπο της ΓΓΕΤ, το οποίο θα χρησιμοποιείτε για τη δημοσιότητα έκαστου έργου έχει αλλάξει. Το νέο λογότυπο είναι διαθέσιμο εδώ.

28/06/2012: Μετά την υπαγωγή της ΓΓΕΤ στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ επικαιροποιημένο κείμενο του Τεχνικού Παραρτήματος και της Προγραμματικής Συμφωνίας που θα συναφθεί μεταξύ του Φορέα Υποδοχής και της ΓΓΕΤ για τις προτάσεις που εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Δράσης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ".

 

22/06/2012: Σε συνέχεια της από 11/06/2012 επικαιροποίησης του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ", αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ το επικαιροποιημένο κείμενο της Προγραμματικής Συμφωνίας που θα συναφθεί μεταξύ του Φορέα Υποδοχής και της ΓΓΕΤ για τις προτάσεις που εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ


15/06/2012: Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας με τη ΓΓΕΤ θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι Θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον Κύριο Ερευνητή σε συνεργασία με ΕΛΚΕ και να υποβληθεί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για την έκδοση της απόφασης χρηματοδότησης και το ακόλουθο έντυπο σύμφωνα με πρότυπο:

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗ

15/06/2012: Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας με τη ΓΓΕΤ θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι αμοιβές μεταδιδακτόρων και μεταπτυχιακών φοιτητών του εξωτερικού είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι θα μείνουν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους στο έργο.

12/06/2012: Σας ενημερώνουμε ότι ο Επικαιροποιημένος Οδηγός Εφαρμογής της Δράσης "Αριστεία Ι" αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της δράσης.

08/06/2012: Μετά από επικοινωνία με την ΓΓΕΤ λάβαμε την ενημέρωση ότι το ποσό των 15.000 € (πληρωτέο) αναφέρεται στη συνολική ετήσια αμοιβή εκάστου μεταπτυχιακού  φοιτητή ή υποψήφιου διδάκτορα πλήρους απασχόλησης.

06/06/2012: Οδηγίες για τις Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων

01/06/2012: Με την παράδοση των απαιτούμενων εγγράφων στην Επιτροπή Ερευνών παρακαλώ να συμπληρώσετε και να προσκομίσετε το έντυπο:Αίτηση Υποβολής Εγγράφων. Επίσης σας παραθέτουμε ένα υπόδειγμα για  τη διαβίβαση των εγγράφων προς τη ΓΓΕΤ.

22/05/2012: Τα κατωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά των προτάσεων που εγκρίθηκαν θα πρέπει να υποβληθούν στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας / Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων, Μεσογείων 14-18, ΤΚ 115 27, (4ος όροφος, γραφείο 400), Υπόψη κας Β. Καραβαγγέλη) εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη λήψη της εγκριτικής επιστολής.

Προσοχή: Στα σχόλια και στις κίτρινες περιοχές που θα συναντήσετε στα ακόλουθα έντυπα, αποχρωματίζετε, συμπληρώνετε τα δικά σας σωστά στοιχεία & διαγράφετε τα σχόλια

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Τεχνικό Παράρτημα Πρότασης (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή)

2. Συμφωνία Συνεργασίας(Αφού υπογράψει ο Κύριος Ερευνητής θα αποσταλεί στην Επιτροπή Ερευνών και στη συνέχεια ο αντιπρύτανης θα υπογράψει για όλους)

3. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη χρηματοδότησης

4. Υπεύθυνη Δήλωση περί επιλεξιμότητα

5. Προγραμματική συμφωνία εις διπλούν (θα δοθείεντύπως στους Κύριους Ερευνητές από την Επιτροπή Ερευνών και θα συμπληρωθεί από εσάς στην Επιτροπή Ερευνών.  Παρακαλώ φροντίστε να γνωρίζετε/προσκομίσετε τα στοιχεία που απαιτούνται να συμπληρωθούν-βλέπε κίτρινες περιοχές. Ο αντιπρύτανης θα υπογράψει για όλους και αυτό θα εξασφαλιστεί από την Επιτροπή Ερευνών)

6. Βιογραφικά σημειώματα των μελών της ερευνητικής ομάδας που έχουν ήδη προσδιορισθεί ονομαστικά.

7. ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Σας παραθέτουμε ένα υπολογιστικό εργαλείο προϋπολογισμού το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συμπληρώσετε το έντυπο «Τεχνικό Παράρτημα» και συγκεκριμένα για τους πίνακες Γ.1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το υπολογιστικό εργαλείο προϋπολογισμού αποτελείται από 6 φύλλα.

Στο 1ο φύλλο μπορείτε να βρείτε την κατηγορία «Αμοιβές Προσωπικού»

Στο 2ο φύλλο μπορείτε να βρείτε την κατηγορία «Μετακινήσεις»

Στο 3ο φύλλο μπορείτε να βρείτε την κατηγορία «Αποσβέσεις»

Στο 4ο φύλλο μπορείτε να βρείτε την κατηγορία «Δαπάνες Δημοσιότητας» & «Συμπληρωματικές Δαπάνες»

Στο 5ο φύλλο αθροίζουν αυτόματα τα ποσά για τους 24 ή 36 μήνες ανάλογα με τη διάρκεια του έργου.

Στο 6ο φύλλο μπορείτε να βρείτε το «Παράρτημα».

 

18/04/2012: Οργάνωση και Διαδικασία της Αξιολόγησης

03/04/2012:     "ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2012"

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας, πρόκειται να προκηρύξει την Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2012». 
Η Δράση θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ). Το ύψος της Δημόσιας Δαπάνης η οποία θα διατεθεί θα ανέλθει στα 60.000.000 €. Η προκήρυξη της Δράσης θα γίνει τον Απρίλιο του 2012 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων την 31η Μαΐου. Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου στην Αγγλική γλώσσα.

Για το πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2012 θα ενημερώνεστε από τον σύνδεσμο ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2012.

 

23/03/2012: Τα βήματα που ακολουθούν για την υλοποίηση της πράξης είναι:

1. το αργότερο μέσα στις δύο επόμενες εβδομάδες θα λάβουν οι επιστημονικοί υπεύθυνοι εγκριτική επιστολή

2. από την ημερομηνία πρωτοκόλλου της εγκριτικής επιστολής και μέσα σε δυο μήνες θα πρέπει να έχει υποβληθεί το τεχνικό παράρτημα της πρότασης

3.αναλυτικές πληροφορίες για τη συμπλήρωσή του τεχνικού παραρτήματος θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα κατά το προσεχές διάστημα.

23/03/2012: Ανακοίνωση ονομάτων των μελών των Θεματικών Επιτροπών

19/03/2012: Δελτίο τύπου δράσης "ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ"

19/03/2012: Ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της προκήρυξης της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ». Στο συνημμένο αρχείο παρουσιάζονται, ανά επιστημονικό πεδίο, το ακρωνύμιο των προτάσεων που εγκρίνονται προς χρηματοδότηση και ο Φορέας Υποδοχής στις εγκαταστάσεις του οποίου θα υλοποιηθεί το ερευνητικό έργο. Σημειώνεται ότι (7) από τις (206) προτάσεις που παρουσιάζονται στον πίνακα δε θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» διότι χρηματοδοτούνται ήδη από άλλα προγράμματα.

16/03/2012: Ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της Α’ Φάσης των προτάσεων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο της δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 01/9/2011, για τις  Θεματικές Επιτροπές (ΘΕ) «06. Ιατρικές Επιστήμες», «07. Επιστήμες Ζωής εκτός Ιατρικής» και «10. Ενέργεια και Περιβάλλον».

23/02/2012: Ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της Α’ Φάσης των προτάσεων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο της δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 01/9/2011, για τη Θεματική Επιτροπή (ΘΕ) «09. Ανθρωπιστικές Επιστήμες».

Οι υποψήφιοι Κύριοι Ερευνητές των οποίων οι προτάσεις εντάχθηκαν στην ανωτέρω ΘΕ ενημερώθηκαν για τα  αποτελέσματα της Α’ Φάσης της αξιολόγησης μέσω της διαδικτυακά προσβάσιμης πλατφόρμας αξιολόγησης.

26/01/2012: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κατόπιν της ολοκλήρωσης αξιολόγησης Α’ Φάσης κάθε Θεματικής Επιτροπής (ΘΕ), θα αποστέλλεται από τη ΓΓΕΤ στον Επιστημονικό Υπεύθυνο με ηλεκτρονικό μήνυμα το link της πλατφόρμας αξιολόγησης και ο νέος προσωπικός κωδικός πρόσβασης στο υλικό αξιολόγησης της πρότασης σας.

 

26/01/2012: Ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της Α’ Φάσης των προτάσεων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο της δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 01/9/2011, για τη Θεματική Επιτροπή (ΘΕ):

«05. Επιστήμες Μηχανικού 2: Μηχανολογία, Κατασκευές, Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτεκτονική, Ναυπηγική και Αεροναυπηγική».

Οι υποψήφιοι Κύριοι Ερευνητές των οποίων οι προτάσεις εντάχθηκαν στην ανωτέρω ΘΕ ενημερώθηκαν για τα  αποτελέσματα της Α’ Φάσης της αξιολόγησης μέσω της διαδικτυακά προσβάσιμης  πλατφόρμας αξιολόγησης.

26/01/2012: Ανακοίνωση του ΕΣΕΤ για την αξιολόγηση της Δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ

23/01/2012: Ο πίνακας με τις αξιολογήσεις των υπολοίπων Θεματικών Επιτροπών της Α’ Φάσης αναμένεται να ανακοινωθεί μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου ενώ η Β΄ Φάση Αξιολόγησης εκτιμάται πως θα ολοκληρωθεί στα τέλη Φεβρουαρίου.

23/01/2012: Ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της Α’ Φάσης για τις προτάσεις που εντάχθηκαν στις  Θεματικές Επιτροπές:

01. Μαθηματικά, Στατιστική, Πληροφορική /Επιστήμες Υπολογιστών
02. Φυσική και Αστρονομία
03. Χημεία και Επιστήμες Υλικών
04. Επιστήμες Μηχανικού 1: Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική, Χημική Μηχανική
08. Κοινωνικές Επιστήμες

Οι ατομικές αξιολογήσεις των μελών (σχόλια και βαθμολογία) βρίσκονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή της πλατφόρμας αξιολόγησης και γνωστοποιήθηκαν μαζί με την απόφαση της  αντίστοιχης Θεματικής Επιτροπής  (περί  πρόκρισης  ή όχι στη Β’ Φάση) στους ενδιαφερόμενους μετά τη λήψη κωδικών πρόσβασης που έλαβαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

13/11/2011: Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη ΓΓΕΤ σας ενημερώνουμε πως έχει ξεκινήσει η αξιολόγηση των προτάσεων και εκτιμάται πως η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Μάρτη 2012.

Δ Ι Ε Υ Κ Ρ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ 

23/08/2011: Σύμφωνα με τους όρους χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), η αγορά του εξοπλισμού δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη, επιλέξιμη δαπάνη είναι μόνο η απόσβεσή του.

04/08/2011: Οδηγός Εφαρμογής

Περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για τους όρους υλοποίησης των ερευνητικών έργων που θα εγκριθούν στο πλαίσιο της Δράσης, καθώς και για το διαχειριστικό πλαίσιο που θα εφαρμοσθεί αναφορικά με την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη χρηματοδότησή τους.

03/08/2011: Ανακοίνωση ΓΓΕΤ περί μη παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προτάσεων

"Σε συνέχεια  αιτημάτων που λάβαμε για μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ", διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας για παράταση της ανωτέρω προθεσμίας πέραν της αναφερόμενης στην προκήρυξη ημερομηνίας, δηλαδή της 01/09/2011."

01/08/2011: Ανώτατα όρια πρόσθετης αμοιβής ενός δημόσιου υπαλλήλου από μια πράξη ΕΣΠΑ

Ισχύουν σωρευτικά:

1. μέχρι 100% των αποδοχών  αρ. 104 παρ. 2 του συντάγματος

2. μέχρι το μισθό του Γενικού Γραμματέα μηνιαίως (5.981,40) €  Ν. 3833/2010

3. μέχρι 5.000€ ετησίως για απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης

4. και για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα έως 25% των μηνιαίων αποδοχών Ν. 3833/2010 άρθρο 7

01/08/2011: ΔΡΑΣΗ "ΑΡΙΣΤΕΙΑ" : Επικαιροποιημένη προκήρυξη

27/07/2011: Επισημαίνουμε πως η ετήσια αμοιβή μεταπτυχιακών φοιτητών ή υποψήφιων διδακτόρων ύψους 15.000€ αναφέρεται σε κάθε μέλος της ομάδας.

26/07/2011: Επισημαίνουμε πως οι μεταδιδάκτορες ερευνητές μπορούν να απασχοληθούν συνολικά 72 ανθρωπομήνες πλήρους απασχόλησης. Συνεπώς σε πρόταση συνολικής διάρκειας 24 μηνών μπορούν να απασχοληθούν έως 3 μεταδιδάκτορες και σε πρόταση συνολικής διάρκειας 36 μηνών μπορούν να απασχοληθούν έως 2 μεταδιδάκτορες ή εναλλακτικά έως 3 μεταδιδάκτορες 2 έτη ο καθένας.

26/07/2011: Ανακοινώθηκε από τη ΓΓΕΤ ότι το ανώτατο όριο για τις δαπάνες που εντάσσονται στις κατηγορίες με α/α «4» και «5» πρόκειται να αυξηθεί από 60.000€ σε 120.000€.
 
Σε όσους ΚΕ έχουν υποβάλει ήδη την πρόταση τους θα δοθεί η δυνατότητα τροποποίησης του προϋπολογισμού (αν το επιθυμούν). Η δυνατότητα αυτή  θα ενεργοποιηθεί μετά την έκδοση της επικαιροποιημένης προκήρυξης και οι σχετικές οδηγίες θα κοινοποιηθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα που θα αποσταλεί μέσω της πλατφόρμας υποβολής.

26/07/2011: Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, στο "section 6: Budget", στο "pre-formatted Excel" και στα κελιά:

1."Personnel Costs (Main Research Group)" συμπληρώνετε την επιλέξιμη δαπάνη 1)"Αμοιβές προσωπικού" και συγκεκριμένα τις κατηγορίες α, β, γ.

2."Personnel Costs (External Collaborators)" συμπληρώνετε την επιλέξιμη δαπάνη 1)"Αμοιβές προσωπικού" και συγκεκριμένα τη κατηγορία δ.

22/07/2011:  Σας ενημερώνουμε ότι όσοι προτίθενται να υποβάλουν πρόταση, πριν την ηλεκτρονική υποβολή αυτής, παρακαλούνται να προσκομίσουν το «Έντυπο Υποβολής Πρότασης Έργου», την σύντομη περίληψη της πρότασης καθώς και τον προϋπολογισμό αυτής.

20/07/2011: Ομότιμος καθηγητής δεν μπορεί να υποβάλλει πρόταση έργου

13/07/2011: Μετά από σχετικές οδηγίες που δόθηκαν από το ΕΣΕΤ αναφορικά με την κατηγορία προσωπικού (1β) - Μεταδιδάκτορες ερευνητές, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Δεν απαιτείται κατά την υποβολή της πρότασης ο ονομαστικός προσδιορισμός των μεταδιδακτόρων  ερευνητών (post-docs). Η επιλογή τους μπορεί να γίνει αργότερα, εφόσον εγκριθεί η πρόταση.

Σε κάθε περίπτωση την ευθύνη της επιλογής τους έχει ο ΚΕ, με βάση τα προσόντα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της έρευνας και υπό τους παρακάτω τυπικούς περιορισμούς:

α) Κατοχή διδακτορικού διπλώματος.
β) Προκήρυξη θέσης η οποία θα λάβει ευρεία δημοσιότητα (στη χώρα και διεθνώς).
γ) Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος  που θα αμείβονται από το  έργο θα πρέπει να απασχολούνται σε αυτό υπό καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (δηλαδή δεν θα πρέπει να κατέχουν άλλη θέση).

 

10/06/2011: Επισημαίνεται ότι η μέγιστη έκταση του τμήματος Β2 της πρότασης θα είναι 10 σελίδες όπως αναγράφεται στις Οδηγίες Υποβολής και όχι 15 σελίδες, όπως εκ παραδρομής αναφέρεται στο κείμενο της προκήρυξης.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  (10/06/2011)  

Πρόσκληση της ΓΓΕΤ για υποβολή προτάσεων για τη δράση "ΑΡΙΣΤΕΙΑ"

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέχρι την 01/09/2011 στα αγγλικά σε πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής η οποία έχει εγκατασταθεί  στην ιστοσελίδα: 

https://apps.gov.gr/minedu/aristeia/

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των απαιτούμενων εντύπων και άλλες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας,  στους/στις κ.κ.: 
α) Πολυτίμη  Σακελλαρίου, τηλέφωνο: 210-7458125, e-mail: psak@gsrt.gr
β) Βασιλική Καραβαγγέλη,  τηλέφωνο: 210-7458121, e-mail: vkar@gsrt.gr
γ) Βασιλική Γαλίζη, τηλέφωνο: 210-7458123, e-mail: v.galizi@gsrt.gr
δ) Ευτυχία Ίβρου, τηλέφωνο: 210-7458124, e-mail: efiv@gsrt.gr