Αρχική σελίδα ΕΠΕΔΒΜ ΠΕΓΑ...

Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να απευθύνεστε στην Μονάδα "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση", στην κα. Ανδριακοπούλου Ειρήνη, στο e-mail: andriako@upatras.gr και στο τηλέφωνο 2610 - 99 75 45.

 

(27/05/2013) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σχετικά με το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως ανακοινοποιήθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης υποβληθεισών προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 144 για το Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ.

Όλοι οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία αξιολόγησης (φύλλα αξιολόγησης και βαθμός προ της εφαρμογής επαύξησης) της πρότασής τους μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό που είχαν κατά την υποβολή της πρότασης.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα διατύπωσης αντιρρήσεων επί της αξιολόγησης με την υποβολή σχετικού αιτήματος εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τα αιτήματα, στην έδρα της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΠΕΔΒΜ (πρωτόκολλο υπηρεσίας), έως την 10/06/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 09:00 έως και 16:00. Τα αιτήματα μπορεί να αποσταλούν με οποιοδήποτε μέσο, αρκεί να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ μέχρι τις 10/06/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00. Αιτήματα που θα υποβληθούν μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας θα απορρίπτονται χωρίς να εξετασθούν.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.edulll.gr/?p=21645

(03/02/2012) Απαντήσεις από την ΕΥΔ σε ερωτήματα του ΠΠ για τo ΠΕΓΑ

Σας παραθέτουμε τις απαντήσεις της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ, σε ερωτήματά μελών ΔΕΠ του ΠΠ, σχετικά με την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πράξης.

Απαντήσεις στα Ερωτήματα ΠΠ για το ΠΕΓΑ

Ερωτήματα του ΠΠ για το ΠΕΓΑ (19 & 31/01/2012)

 

(03/02/2012) Στοιχεία πλήρωσης κριτηρίων ένταξης για τo ΠΕΓΑ

Κατόπιν αιτήματος αρκετών μελών ΔΕΠ, σας παραθέτουμε κάποια στοιχεία σχετικά με την «Πλήρωση Κριτηρίων Ένταξης», τα οποίαμπορείτε να συμπεριλάβετε στην πρότασή σας.

Στοιχεία για την πλήρωση κριτηρίων ένταξης

 

(26/01/2012) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ,  λόγω των τεχνικών προβλημάτων που εμφανίστηκαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής προτάσεων εξαιτίας υπερφόρτωσης που οδήγησε σε καθυστερήσεις στη χορήγηση κωδικών,  η λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων  για το πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (Πρόσκληση υπ’ αριθμ. 144) μεταφέρεται για την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου. 

 

(24/01/2012) 2η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Σας παραθέτουμε τη 2η Διευκρινιστική Εγκύκλιο της Aνοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 19750/22-11-2011) για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ» στους ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» και 8 «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»

2η Διευκρινιστική Εγκύκλιος

 

(11/01/2012) 2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ κωδ.144

Σας παραθέτουμε τη "2η Ορθή Επανάληψη της Πρόσκλησης"

2η Ορθή Επανάληψη της Πρόσκλησης (08/12/2011)

 

(23/12/2011) Ενημέρωση για την υποστήριξη στην ηλεκτρονική υποβολή

Σας ενημερώνουμε ότι εφεξής κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία σχετικά με το πρόγραμμα "Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ" θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:pega@epeaek.gr όπου θα σας απαντούν τα αρμόδια στελέχη.

Επίσης υπενθυμίζουμε ότι η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή και γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης http://pega.edulll.gr. Για να ληφθεί κωδικός υποβολής, προϋπόθεση είναι η εγγραφή του επιστημονικού υπευθύνου κάθε πρότασης. Υποβάλει αίτημα εγγραφής στο οποίο απαιτείται η ανάρτηση σε pdf της απόφασης Συγκλήτου που εγκρίνει την πρόταση (ή των αποφάσεων των Συγκλήτων σε περίπτωση διιδρυματικών προτάσεων) κι η υπηρεσία μας ελέγχει αν πράγματι έχει αναρτηθεί σχετική απόφαση και εγκρίνει την εγγραφή.

 

(13/12/2011) Επισήμανση για την πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής

Σύμφωνα με επισύμανση της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ, η είσοδος στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων γίνεται από τη διεύθυνση pega.edulll.gr (και όχι από τη διεύθυνση www.pega.edulll.gr).

 

(09/12/2011) Διευκρινίσεις από ΕΥΔ & Ανακοίνωση για αποφάσεις Συγκλήτου

Σε συνέχεια της με αρ. πρ. 19750/22-11-2011 Πρόσκλησης της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με τίτλο «Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ», σας παραθέτουμε «Διευκρινιστική εγκύκλιο για την διαδικασία υποβολής των προτάσεων» από την ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ, όπως επίσης και οδηγίες για τη διαδικασία που θα τηρηθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών, προκειμένου να προβείτε στην ηλεκτρονική υποβολή τω προτάσεών σας.

Διευκρινιστική Εγκύκλιος από ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 

Οδηγίες για Αποφάσεις Συγκλήτου

 

(29/11/2011) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ορθή επανάληψη πρόσκλησης

Παράρτημα ΙΙ-Έντυπο υποβολής (νέο)

 

(22/11/2011) ΝΕΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η με κωδ. 144 & αρ. πρωτ. 19750/21-11-2011  

Πρόσκληση

Συνοδευτικά Πρόσκλησης

Παράρτημα ΙΙ-Έντυπο Υποβολής Πρόσκλησης

Ιστότοπος Προγράμματος στην ΕΥΔ: http://www.edulll.gr/?p=15349

 

(21/11/2011) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Το αρχείο της ανάκλησης

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ λήξης ηλεκτρονικής υποβολής (04/11/2011)

Το αρχείο της παράτασης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ με Διευκρινίσεις επί ζητημάτων για την υποβολή προτάσεων (04/11/2011)

Ανακοίνωση

 

(03/11/2011) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η με κωδ. 140 & αρ. πρωτ. 17954/26-10-2011

Ανακοίνωση για την έκδοση πρόσκλησης

Πρόσκληση (03/11/2011)

Συνοδευτικά πρόσκλησης (03/11/2011)

Ιστότοπος Προγράμματος στην ΕΥΔ: http://www.edulll.gr/?p=14711