Αρχική σελίδα ΕΠΕΔΒΜ ...

ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2012

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να απευθύνεστε στην Μονάδα "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση", στην κ. Μαντζίλα Κατερίνα, στο e-mail: mdearisteia@upatras.gr και στο τηλέφωνο 2610 - 99 75 45.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

04/07/2012: Σύμφωνα με την από 28/6/2012 ανακοίνωση του ΕΣΕΤ ενόψει της αξιολόγησης της 2ης προκήρυξης της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» σας ενημερώνουμε πως η αξιολόγηση των προτάσεων θα ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται με λεπτομέρεια στην προκήρυξη και στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος. Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από τις Θεματικές Επιτροπές (ΘΕ) και η επιλογή των ειδικών αξιολογητών οι οποίοι θα συμμετέχουν στην 2η φάση της αξιολόγησης θα γίνει με αποκλειστική ευθύνη των ΘΕ και πάντα σύμφωνα με την εξειδίκευσή τους στο ερευνητικό αντικείμενο της κάθε πρότασης. Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι το ΕΣΕΤ δεν θα προτείνει στα μέλη των ΘΕ ονόματα αξιολογητών για την δεύτερη φάση της αξιολόγησης και κατά συνέπεια δεν θα προωθήσει προτάσεις που αποστέλλουν υποψήφιοι.

 

27/06/2012: Μετά από διευκρινίσεις που δόθηκαν από τη ΓΓΕΤ για τις αποσβέσεις παγίων με συντελεστή απόσβεσης 29% και 35% αντίστοιχα, σας ενημερώνουμε πως στις προτάσεις ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2012, ποσοστό της δαπάνης παγίου που θα αιτηθείτε στην πρότασή σας δεν θεωρείτε επιλέξιμο (λόγω περιορισμένης χρονικής διάρκειας έργου 26 μήνες αντί για 36 μήνες) και θα πρέπει να καλυφθεί με ίδια μέσα. Εξαίρεση αποτελούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, το λογισμικό και τα πάγια περιουσιακά στοιχεία των οποίων η αξία κτήσης είναι μέχρι 1200 ευρώ, για τα οποία η απόσβεση γίνεται 100% κατά τη χρήση.

15/06/2012: Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας με τη ΓΓΕΤ θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι αμοιβές μεταδιδακτόρων και μεταπτυχιακών φοιτητών του εξωτερικού είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι θα μείνουν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους στο έργο.

12/06/2012: Σας ενημερώνουμε ότι ο Οδηγός Εφαρμογής της Δράσης "Αριστεία ΙΙ" αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της δράσης.  

06/06/2012: Οδηγίες για τις Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων

31/05/2012: Σας ενημερώνουμε ότι όσοι προτίθενται να υποβάλουν πρόταση, πριν την ηλεκτρονική υποβολή αυτής, παρακαλούνται να προσκομίσουν το «Έντυπο Υποβολής Πρότασης Έργου» και τον προϋπολογισμό της πρότασης στην Επιτροπή Ερευνών.

21/05/2012: Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων

Ανακοινώνεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής για τη Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» τέθηκε σε λειτουργία και είναι προσβάσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://apps.gov.gr/minedu/aristeia/call2012/

Για τεχνική υποστήριξη σε θέματα που αφορούν στην πλατφόρμα υποβολής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: platform_support@gsrt.gr

Oδηγίες για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης, καθώς και τη συμπλήρωση των πεδίων της φόρμας υποβολής.

07/05/2012: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (04/05/2012)

Πρόσκληση της ΓΓΕΤ για υποβολή προτάσεων για τη δράση "ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2012"

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέχρι την 29/06/2012 στα αγγλικά σε πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής η οποία έχει εγκατασταθεί  στην ιστοσελίδα:  https://apps.gov.gr/minedu/aristeia/call2012/

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των απαιτούμενων εντύπων και άλλες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας,  στους/στις κ.κ.: 
α) Πολυτίμη  Σακελλαρίου, τηλέφωνο: 210-7458125, e-mail: psak@gsrt.gr
β) Βασιλική Καραβαγγέλη,  τηλέφωνο: 210-7458121, e-mail: vkar@gsrt.gr

03/04/2012:     "ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2012"

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας, πρόκειται να προκηρύξει την Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2012». 
Η Δράση θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ).

Το ύψος της Δημόσιας Δαπάνης η οποία θα διατεθεί θα ανέλθει στα 60.000.000 €

Η προκήρυξη της Δράσης θα γίνει τον Απρίλιο του 2012 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων την 31η Μαΐου.
Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου στην Αγγλική γλώσσα.