Ημερίδα Ενημέρωση ΘΑΛΗΣ 18.11.2009

Μπορείτε να κατεβάσετε τις υποδείξεις - έντυπο υποβολής για το «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας», καθώς και την παρουσίαση με τα γενικά στοιχεία για το πρόγραμμα.

Έντυπο Υποβολής με υποδείξεις

Παρουσίαση με γενικά στοιχεία