Έντυπα ΕΠΕΔΒΜ

Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα ισχύοντα έντυπα εδώ ή να επιλέξετε κάποιο/α από τον πίνακα που ακολουθεί.

 

Γενικές Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπων

ΟΔΗΓΙΕΣ & ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΩΝ (νέο ΛΟΓΟΤΥΠΟ)

ΟΔΗΓΙΕΣ & ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ_ΕΣΠΑ (νέο ΛΟΓΟΤΥΠΟ)

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΩΡΕΣ_ΚΑΙ_ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΑ (RATE)_ΕΛΚΕ_ΠΠ_Απόφ. 274_28.07.2010

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΩΡΕΣ_ΚΑΙ_ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΑ (RATE)_ΕΛΚΕ_ΠΠ_Απόφ. 357_10.07.2013 (ΝΕΟ)

Έναρξη Έργου

Δ1 01 Ε01 Έντυπο Υποβολής Προτάσεων Έργων_v2_ΕΠΕΔΒΜ

Δ3 01 Ε04 Έντυπο Προέγκρισης Διενέργειας Διαγωνισμού_ΕΠΕΔΒΜ

Δ3 05 Ε01 Συγκρότηση Ερευνητικής Ομάδας_v2_ΕΠΕΔΒΜ

Δ3 05 Ε02 Στοιχεία Δικαιούχου (v2)

Αίτηση Δανείου

Δ5 02 Ε13 Αίτηση Δανείου από ΕΛΚΕ_ΕΠΕΔΒΜ

Δ5 02 Ε14 Αίτηση Εσωτερικού Δανείου_v2_ΕΠΕΔΒΜ

Υποτροφίες

Δ3 05 Ε01 Συγκρότηση Ερευνητικής Ομάδας v2

Δ3 05 Ε02 Στοιχεία Δικαιούχου (v2)

Δ5 02 Ε30 Αίτηση Τροποποίησης Σύμβασης/Συμφωνητικού

Δ5 02 Ε37 Τροποποιητική Πράξη Σύμβασης/Συμφωνητικού_ΕΠΕΔΒΜ (ΝΕΟ)

Ερευνητικό Πρόγραμμα

Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής_v2_ΕΠΕΔΒΜ

Δ5 Ε02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής_v2_ΕΠΕΔΒΜ

Δ5 02 Ε22 Συμφωνητικό Υποτροφιών_Ι_v3_ΕΠΕΔΒΜ

Δ5 02 Ε22 Συμφωνητικό Υποτροφιών_Ι_v4_ΕΠΕΔΒΜ (από 01/08/2013) (ΝΕΟ)

Δ5 02 Ε33 Time Sheet_ΕΠΕΔΒΜ (v2) (ΝΕΟ)

Υπεύθυνη Δήλωση ΤΣΑΥ

Υπεύθυνη Δήλωση Υποτροφίας

Υπόδειγμα Περιεχομένου ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Υπόδειγμα Περιεχομένου ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

Πρακτική Άσκηση

Δ3 05 Ε01 Συγκρότηση Ερευνητικής Ομάδας v2

Δ3 05 Ε02 Στοιχεία Δικαιούχου (v2)

Δ5 02 Ε30 Αίτηση Τροποποίησης Σύμβασης/Συμφωνητικού

Δ5 02 Ε38 Τροποποιητική Πράξη Συμφωνητικού Πρακτικής Άσκησης_ΕΠΕΔΒΜ

Πρακτική Άσκηση

Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής_v2_ΕΠΕΔΒΜ

Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής_v2_ΕΠΕΔΒΜ

Δ5 02 Ε34 Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης_ΕΠΕΔΒΜ

Υπεύθυνη Δήλωση Πρακτικής Άσκησης

Υπόδειγμα Περιεχομένου ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Υπόδειγμα Περιεχομένου ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

Υπόδειγμα Περιεχομένου Βεβαίωσης Πρακτ. Άσκησης Φοιτητή (από Φορέα Απασχόλησης)

Αμοιβές Ερευνητών

Δ3 05 Ε01 Συγκρότηση Ερευνητικής Ομάδας v2

Δ3 05 Ε02 Στοιχεία Δικαιούχου (v2)

Δ5 02 Ε30 Αίτηση Τροποποίησης Σύμβασης/Συμφωνητικού

Δ5 02 Ε37 Τροποποιητική Πράξη Σύμβασης/Συμφωνητικού_ΕΠΕΔΒΜ

Αμοιβή Αλλοδαπού

Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής_v2_ΕΠΕΔΒΜ

Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής_v2_ΕΠΕΔΒΜ

Δ5 02 Ε24 Σύμβαση Αλλοδαπών_v3_ΕΠΕΔΒΜ

Δ5 02 Ε24 Σύμβαση Αλλοδαπών_v3_ΕΠΕΔΒΜ στα ΑΓΓΛΙΚΑ

Δ5 02 Ε24 Σύμβαση Αλλοδαπών_v4_ΕΠΕΔΒΜ (από 01/08/2013) (ΝΕΟ)

Δ5 02 Ε24 Σύμβαση Αλλοδαπών_v4_ΕΠΕΔΒΜ (από 01/08/2013) στα ΑΓΓΛΙΚΑ (ΝΕΟ)

Δ5 02 Ε33 Time Sheet_ΕΠΕΔΒΜ (v2) (ΝΕΟ)

Υπεύθυνη Δήλωση Φορολόγησης Φορέα Ασφάλισης Αλλοδαπού

Υπόδειγμα Περιεχομένου ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Υπόδειγμα Περιεχομένου ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

Αμοιβή Ανέργου

Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής_v2_ΕΠΕΔΒΜ

Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής_v2_ΕΠΕΔΒΜ

Δ5 02 Ε31 Συμφωνητικό Επαγγελματικής Δαπάνης_v3_ΕΠΕΔΒΜ

Δ5 02 Ε31 Συμφωνητικό Επαγγελματικής Δαπάνης_v4_ΕΠΕΔΒΜ (από 01/08/2013) (ΝΕΟ)

Δ5 02 Ε33 Time Sheet_ΕΠΕΔΒΜ (v2) (ΝΕΟ)

Υπεύθυνη Δήλωση Ανέργου

Υπόδειγμα Περιεχομένου ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Υπόδειγμα Περιεχομένου ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

Αμοιβή ΔΕΠ Άλλου Φορέα

Δ5 02 Ε19 Έντυπο Εντολής Αμοιβής ΔΕΠ άλλου ΑΕΙ_v2_ΕΠΕΔΒΜ

Δ5 02 Ε32 Συμφωνητικό Μονίμων_Ι_v3_ΕΠΕΔΒΜ

Δ5 02 Ε32 Συμφωνητικό Μονίμων_Ι_v4_ΕΠΕΔΒΜ (από 01/08/2013) (ΝΕΟ)

Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2013_ΕΣΠΑ (ΝΕΟ)

Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2014_ΕΣΠΑ (ΝΕΟ)

Υπόδειγμα Περιεχομένου ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

Αμοιβή Ερευνητή - Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής_v2_ΕΠΕΔΒΜ

Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής_v2_ΕΠΕΔΒΜ

Δ5 02 Ε26 Σύμβαση Ανάθεσης Έργου_v4_ΕΠΕΔΒΜ

Δ5 02 Ε26 Σύμβαση Ανάθεσης Έργου_v5_ΕΠΕΔΒΜ (από 01/08/2013) (ΝΕΟ)

Δ5 02 Ε33 Time Sheet_ΕΠΕΔΒΜ (v2) (ΝΕΟ)

Υπεύθυνη Δήλωση Ασφ. Φορέα

Υπεύθυνη Δήλωση ΤΣΑΥ

Υπόδειγμα Περιεχομένου ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

Αμοιβή Μισθωτών, Συνταξιούχων

Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής_v2_ΕΠΕΔΒΜ

Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής_v2_ΕΠΕΔΒΜ

Δ5 02 Ε31 Ιδιωτικό Συμφωνητικό_v3_ΕΠΕΔΒΜ

Δ5 02 Ε31 Ιδιωτικό Συμφωνητικό_v4_ΕΠΕΔΒΜ (από 01/08/2013) (ΝΕΟ)

Δ5 02 Ε33 Time Sheet_ΕΠΕΔΒΜ (v2) (ΝΕΟ)

Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2013_ΕΣΠΑ (ΜΟΝΟ για Μισθωτούς Δημοσίου Τομέα) (ΝΕΟ)

Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2014_ΕΣΠΑ (ΜΟΝΟ για Μισθωτούς Δημοσίου Τομέα) (ΝΕΟ)

Υπεύθυνη Δήλωση Μισθωτού

Υπεύθυνη Δήλωση Συνταξιούχου

Υπόδειγμα Περιεχομένου ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Υπόδειγμα Περιεχομένου ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

Αμοιβή με Πολυθεσία

Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής_v2_ΕΠΕΔΒΜ

Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής_v2_ΕΠΕΔΒΜ

Δ5 02 Ε08 Δήλωση Πολυθεσίας

Δ5 02 Ε09 Δήλωση Πολυθεσίας Προσωπικού άλλου Φορέα

Δ5 02 Ε25 Σύμβαση για Διοικητικούς Παν. Πατρών Ι _v3_ΕΠΕΔΒΜ

Δ5 02 Ε25 Σύμβαση για Διοικητικούς Παν. Πατρών Ι _v4_ΕΠΕΔΒΜ (από 01/08/2013) (ΝΕΟ)

Δ5 02 Ε32 Συμφωνητικό Μονίμων Π.Π_Ι_& Διοικ. άλλων Φορέων_v3_ΕΠΕΔΒΜ

Δ5 02 Ε32 Συμφωνητικό Μονίμων Π.Π_Ι_& Διοικ. άλλων Φορέων_v4_ΕΠΕΔΒΜ (από 01/08/2013) (ΝΕΟ)

Δ5 02 Ε33 Time Sheet_ΕΠΕΔΒΜ (v2) (ΝΕΟ)

Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2013_ΕΣΠΑ (ΝΕΟ)

Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2014_ΕΣΠΑ (ΝΕΟ)

Υπόδειγμα Περιεχομένου ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

Προκαταβολή

Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής_v2_ΕΠΕΔΒΜ

Δ3 05 Ε02 Στοιχεία Δικαιούχου (v2)

Απόδοση Προκαταβολής

Δ5 02 Ε03 Απόδοση Προκαταβολής_v2_ΕΠΕΔΒΜ

Δ5 02 Ε04 Κατάσταση Δαπανών_ΕΠΕΔΒΜ

Δ5 02 Ε05 Πρακτικό Παραλαβής_ΕΠΕΔΒΜ

Δ5 02 Ε06 Πρωτόκολλο Παραλαβής_v2_ΕΠΕΔΒΜ

Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής_v2_ΕΠΕΔΒΜ

Δ5 02 Ε07 Κατάσταση Οδοιπορικών_v2_ΕΠΕΔΒΜ

Δ5 02 Ε10 Δήλωση Αυτοκινήτου

Δ5 02 Ε17 Εντολή Μετακίνησης v2

Δ5 02 Ε40 Εντολή Μετακίνησης & Ημερήσιας Αποζημίωσης_ΕΠΕΔΒΜ (ΝΕΟ)

Μετακινήσεις

Δ3 05 Ε01 Συγκρότηση Ερευνητικής Ομάδας v2

Δ3 05 Ε02 Στοιχεία Δικαιούχου (v2)

Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής_v2_ΕΠΕΔΒΜ

Δ5 02 Ε17 Εντολή Μετακίνησης v2

Δ5 02 Ε40 Εντολή Μετακίνησης & Ημερήσιας Αποζημίωσης_ΕΠΕΔΒΜ (ΝΕΟ)

Δ5 02 Ε07 Κατάσταση Οδοιπορικών_v2_ΕΠΕΔΒΜ

Δ5 02 Ε10 Δήλωση Αυτοκινήτου

Τιμολόγια

Δ3 01 Ε01 Μειοδοτικός Διαγωνισμός (Λοιπά Έξοδα, Αμοιβές Τρίτων) v3_ΕΠΕΔΒΜ

Δ3 01 Ε02 Έγκριση Προμήθειας με απευθείας ανάθεση_ΕΠΕΔΒΜ_new

Δ5 02 Ε36 Σύµβαση Προμήθειας Ειδών/Παροχής Υπηρεσιών αξίας άνω των 2.500€ πλέον ΦΠΑ_ΕΠΕΔΒΜ (ΝΕΟ)

Αναλώσιμα, Λοιπά Έξοδα, Αμοιβές Τρίτων

Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής_v2_ΕΠΕΔΒΜ

Δ5 02 Ε04 Κατάσταση Δαπανών_ΕΠΕΔΒΜ

Δ5 02 Ε05 Πρακτικό Παραλαβής_ΕΠΕΔΒΜ

Εγγραφή σε Συνέδρια

Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής_v2_ΕΠΕΔΒΜ

Δ5 02 Ε04 Κατάσταση Δαπανών_ΕΠΕΔΒΜ

Δ5 02 Ε05 Πρακτικό Παραλαβής_ΕΠΕΔΒΜ

Πάγια

Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής_v2_ΕΠΕΔΒΜ

Δ5 02 Ε04 Κατάσταση Δαπανών_ΕΠΕΔΒΜ

Δ5 02 Ε06 Πρωτόκολλο Παραλαβής_v2_ΕΠΕΔΒΜ

Τιμολόγια Εξωτερικού

Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής_v2_ΕΠΕΔΒΜ

Δ5 02 Ε04 Κατάσταση Δαπανών_ΕΠΕΔΒΜ

Δ5 02 Ε05 Πρακτικό Παραλαβής_ΕΠΕΔΒΜ

Δ5 02 Ε06 Πρωτόκολλο Παραλαβής_v2_ΕΠΕΔΒΜ